Archiwum kwiecień 2018


Doradztwo finansowe 
kwi 24 2018 Księgowość kreatywna

Pojęcie kreatywnej księgowości bardzo często jest używana w negatywnym znaczeniu, aczkolwiek sama w sobie „kreatywna księgowość” jest zgodna z przepisami prawa i tym samym bardzo korzystna dla przedsiębiorstw.


W książce napisanej przez Piotra Guta, kreatywna księgowość polega na prowadzeniu rejestracji, ewidencji, a także przetwarzaniu oraz prezentowaniu zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów oraz prawidłowo interpretowanych zasad rachunkowości w taki sposób, który w tych przepisach nie został bezpośrednio wskazany, a z kolei który jest wynikiem pomysłowego, twórczego oraz niestandardowego ich zastosowania.


Pojęcie księgowości kreatywnej jest pojęciem przeciwnym do księgowości agresywnej, która to już nie jest zgodna z prawem, gdyż wiążę się z podejmowaniem działań mających na celu wprowadzenie w błąd odbiorców poprzez przekazanie im informacji manipulującymi danymi finansowymi.


Do celów kreatywnej księgowości możemy zaliczyć:

- zmniejszenie strat lub zwiększenie zysku,

- ukrycie ryzyka finansowego,

- umożliwienie pozyskania kapitału, który w inny sposób byłby niedostępny,

- manipulacje wskaźnikami wykorzystywanymi do analizy finansowej,

- argumentację odnośnie swojej wiarygodności.


doradztwo : : outsourcing księgowy, biuro księgowe, doradztwo finansowe kraków
Doradztwo finansowe 
kwi 17 2018 Akredytywa

Akredytywa to jedna z form bezgotówkowego rozliczenia. Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku, którego klientem jest kupujący do wypłacenia sprzedającemu określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie i zgodnie z pozostałymi warunkami akredytywy.


Akredytywa może być stosowana zarówno w rozliczeniach krajowych jak i zagranicznych. Najczęściej wykorzystuje się tę formę płatności przy transakcjach podwyższonego ryzyka np. w przypadku ograniczonego zaufania do kontrahenta.


Strony akredytywy:

- zleceniodawca akredytywy - kupujący lub importer,

- beneficjent akredytywy - sprzedający lub eksporter,

- bank zleceniodawcy - otwierający akredytywę,

- bank beneficjenta - informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy.


Rozliczanie się w oparciu o akredytywę jest korzystne zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. Sprzedający ponosi minimalne ryzyko handlowe wynikające z transakcji, natomiast kupujący ponosi minimalne ryzyko związane z jakością i transportem towaru.Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!


doradztwo : : rozliczenie, akredytywa, transakcja
kwi 10 2018 Firma i jej „mała księgowość”

Tytułowa „mała księgowość” jest nazwą zamienną dla księgowości uproszczonej. Opiera się ona w głównej mierze na prowadzeniu:


- Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), która dotyczy opodatkowania według skali podatkowej lub podatku liniowego),

- ewidencji przychodów, która dotyczy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Warto wiedzieć, że zarówno pierwsza, tak i druga ewidencja stanowią podstawę do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że obowiązujące przepisy mogą na przedsiębiorcę nałożyć dodatkowy obowiązek prowadzenia:

- ewidencji środków trwałych,

- ewidencji wyposażenia,

- ewidencji przebiegu pojazdów (głównie w celach PIT i VAT).

 

 

Elementem ściśle związanym z prowadzeniem księgowości w małych firmach jest opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma czas do 10 dnia miesiąca, a przedsiębiorca zatrudniający pracowników do 15 dnia miesiąca na opłacenie składek. W przypadku małych przedsiębiorstw, wielu przedsiębiorców księgowość prowadzi samodzielnie, gdyż daje to oszczędność pieniędzy.

doradztwo : : księgowość, doradztwo księgowe
Doradztwo finansowe 
kwi 03 2018 Ewidencja wyposażenia

Zgodnie z definicją znajdująca się w Rozporzadzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać poniższe informacje:

- numer wpisu,

- data nabycia wyposażenia,

- numer faktury lub rachunku,

- nazwa wyposażenia,

- cena zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia,

- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,

- data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny wyposażenia,

- przyczyna likwidacji wyposażenia.

Ewidencji wyposażenia podlegają przedmioty uznawane za wyposażenie np. sprzęt biurowy, których wartość przekracza 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi maksymalnie rok. Przedmioty, których koszt nabycia nie przekracza kwoty 1500 złotych nie muszą być ewidencjonowane. Ewidencji zakupionego wyposażenia należy dokonać najpóźniej w miesiącu oddania tego przedmiotu do użytkowania.


doradztwo : : wyposażenie, majątek_rzeczowy, ewidencja_wyposażenia