Archiwum grudzień 2016


Doradztwo finansowe 
gru 29 2016 PASYWA

Jednym ze znaczących elementów spotykanych w księgowości są tzw. “pasywa”. Jeżeli planujesz więc samodzielne księgowanie w swojej firmie, pilnie zapoznaj się z tym terminem.


Pasywa są źródłami finansowania majątku przedsiębiorstwa. Zestawia się je w bilansie przedsiębiorstwa wraz z tzw. “aktywami”. Pasywa dzielą się na dwie istotne grupy: 
- kapitał własny,
- kapitał obcy.

Pierwszy z nich, odnosi się do wartości wniesionych do spółki przez jej właścicieli oraz do środków uzyskanych w trakcie działalności, będących własnością spółki. Kapitał obcy stanowią natomiast wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu środków obcych. Mogą nimi być np. kredyty i pożyczki.


Pasywa umieszczane są w bilansie przedsiębiorstwa po prawej stronie. Są one przedstawiane w kolejności od najdłuższego do najkrótszego terminu zapadalności. Całkowita wartość pasywów musi być w bilansie równa wartości aktywów.

doradztwo : :
gru 19 2016 AKTYWA

Zastanawiasz się czym są aktywa? Poniżej przedstawiamy odpowiedź na to pytanie...


Aktywa to środki gospodarcze, kontrolowane przez jednostkę gospodarczą w danym momencie. Środki te uzyskane są w wyniku zdarzeń, które w przyszłości przyniosą korzyści ekonomiczne. Elementy aktywów powstały według możliwości ich spieniężenia i są to:


Majątek trwały, na który składają się: rzeczowe składniki majątku trwałego (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje), wartości niematerialne i prawne (koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe, wartość firmy) oraz finansowe składniki majątku (udziały w innych jednostkach gospodarczych, długoterminowe papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe i in.). Majątek obrotowy, tj. zapasy (materiałów, produktów gotowych, towarów oraz produkcja nie zakończona), należności i roszczenia, środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych), krótkoterminowe papiery wartościowe. Rozliczenia międzyokresowe.

doradztwo : : doradztwo księgowe, doradztwo finansowe kraków
gru 09 2016 Umowy pracownicze

Decydując się na zatrudnienie kadry pracowniczej, pracodawca zobowiązany jest do nawiązania z nimi stosunku pracy na podstawie określonej umowy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, jej charakteru oraz czasu jej trwania możemy zdecydować się na jeden z następujących wariantów:

1. Umowa na czas próbny: można zawrzeć ją na nie więcej niż trzy miesiące. Po jej zakończeniu pracodawca nie jest zobowiązany do zawarcia dalszej umowy.

2. Umowa na czas określony: należy mieć na uwadze, że zawarcie trzeciej z kolei umowy na czas określony automatycznie skutkuje umową na czas nieokreślony.

3. Umowa na czas nieokreślony: umowę taką można rozwiązać jedynie przez wypowiedzenie.

4. Umowa na zastępstwo: wygasa wraz z powrotem pracownika do pracy.

5. Umowa przedwstępna o pracę: w umowie tej strony zobowiązują się do zawarcia w późniejszym czasie umowy przyrzeczonej.

6.Umowa na czas wykonywania określonej pracy: bardzo rzadka forma zatrudnienia, jednak możliwość jej zawarcia zakłada kodeks pracy.

doradztwo : : umowa o pracę, umowy pracownicze, umowa pracownicza