Archiwum grudzień 2017


gru 29 2017 Kasy fiskalne - zmiany w 2018 roku

Największą zmianą zaplanowaną na 2018 rok w odniesieniu do kas fiskalnych stanowi wprowadzenie kas fiskalnych online, co ma przyczynić się do bieżącego kontrolowania dokonywanej sprzedaży i eliminacji oszustw podatkowych. Pozwoli to także na elektroniczne archiwizowanie paragonów w pamięci kasy.


W nadchodzącym roku wprowadzonych zostanie jednak jeszcze kilka innych zmian w tym zakresie:

1. Kasy fiskalne zostaną połączone z Centralnym Repozytorium Kas przy pomocy systemu teleinformatyczne.

2. Ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie podniesiona do 90% wartości netto, jednak z ograniczeniem do kwoty 1000 zł.

3. Ważność potwierdzenia kasy z kopią elektroniczną zostanie skrócona do 31.12.2022 roku natomiast w przypadku kopii papierowej do 31.12.2019 roku.

4. Wydłużony zostanie okres zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat.

5. Wystawianie faktur do paragonu będzie możliwe tylko gdy na paragonie zarejestrowanym ujęty zostanie numer identyfikacji podatnika na potrzeby podatki VAT.

doradztwo : :
gru 22 2017 Urlop wypoczynkowy w 2018 roku

W marcu ma być gotowy projekt zmian, nad którym właśnie pracuje komisji ds. indywidualnego prawa pracy w zakresie nowelizacji ustawy – Kodeks pracy.


Sporych zmian możemy spodziewać się w zakresie urlopu wypoczynkowego


Sporo kontrowersji budzi propozycja umożliwienia pracodawcy jednostronnego wyznaczenia daty urlopu wypoczynkowego, w terminie dwóch miesięcy od dnia poinformowania o tym pracownika. Prawo do samodzielnego wyznaczenia terminu ma przysługiwać tylko w sytuacji braku porozumienia z pracownikiem w zakresie wyznaczonego terminu.


Komisja planuje ujednolicenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników. Już niebawem będzie on dla wszystkich wynosił 26 dni – do tej pory był uzależniony od stażu.


Skróceniu ma ulec termin wykorzystania zaległego urlopu. Niebawem na odebranie zaległego urlopu pracownicy będą mieli czas do marca kolejnego roku (do tej pory mieli czas do września).


Zgodnie z planowanymi zmianami ekwiwalent będzie wypłacany w sytuacji, gdy dojdzie do porozumienia co do wykorzystania niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego dotychczasowego zatrudniającego pracodawcy z przyszłym pracodawcą.


Komisja proponuje także odebranie pracodawcom możliwości wysłania na urlop wypoczynkowy pracownika w czasie trwania jego okresu wypowiedzenia.

gru 15 2017 Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia się z podatku VAT ze sprzedawcy usługi lub towaru na nabywcę tego dobra. Procedura odwrotnego obciążenia stosowana jest do towarów i usług, które znajdują się na liście znajdującej się w załączniku do ustawy o podatku VAT.


Możliwość stosowania odwrotnego obciążenia występuje, gdy:
- sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
- nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
- transakcja zawierana pomiędzy podmiotami nie jest zwolniona z opodatkowania,
- wartość sprzedawanych towarów i usług nie przekracza 20 tys. złotych.


Stosowanie odwrotnego obciążenia zobowiązuje przedsiębiorcę do przygotowania informacji podsumowując, która obejmuje transakcje objęte odwrotnym obciążeniem. Informacja ta musi zawierać:
- dane podatnika składającego deklarację,
- dane podatnika, który nabywa towary lub usługi,
- łączną wartość sprzedanych towarów lub usług.


Informację podsumowującą wraz z deklaracją okresową należy złożyć do 25 dnia, kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

gru 08 2017 Należności ZUS – umorzenie

Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieją dwie opcje, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać – rozłożenie płatności na raty lub jej umorzenie.


Aby umorzenie długu było możliwe musi zostać stwierdzona całkowita nieściągalność należności.


Można mówić o niej kiedy przedsiębiorca nie posiada majątku trwałego ani żadnych środków finansowych. Jeśli dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej może podjąć próbę udowodnienia, że po spłaceniu należności nie będzie miał możliwości zaspokojenia swoich potrzeb życiowych.


O umorzenie długu może starać się przedsiębiorca, pełnomocnik dłużnika, małżonek odpowiadający za zadłużenie wspólnika, spadkobierca, który w spadku otrzymał odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania.


Warto pamiętać o tym, że samo złożenie wniosku o umorzenie nie gwarantuje jego pozytywnego rozpatrzenia i nie powoduje zatrzymania naliczania odsetek.


Jeżeli zostanie on odrzucony, można postarać się o rozłożenie zaległości na raty.

gru 01 2017 JPK dla mikroprzedsiębiorców

Dane o swojej działalności gospodarczej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego przesyłać do Ministerstwa Finansów będzie zobowiązana każda, nawet najmniejsza firma. Zmiana ta zacznie obowiązywać od stycznia 2018 roku.


Obowiązkowe przesyłanie JPK do Ministerstwa Finansów jest kolejnym etapem procesu systematycznego uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Przedsiębiorca, który od stycznia będzie zobowiązany do Przesyłania jednolitego Pliku Kontrolnego powinien poznać zasady tworzenia tych plików, sprawdzać ich zawartość u siebie oraz kontrolować dane swoich kontrahentów.


Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony i obowiązuje część podmiotów od 1 lipca 2016 roku. Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie. Przekazywane są one na żądanie organu podatkowego. Jednym z najważniejszych celów wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawienie jej wyników.

doradztwo : : jpk