Archiwum sierpień 2016


sie 26 2016 Podatek CIT od 2017 roku

Już od początku 2017 roku ma zostać wprowadzona zmiana w zakresie podatków. Tym razem dotyczyć będzie podatku CIT.


Planuje się bowiem wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT dla mikro przedsiębiorstw. Bowiem do tej pory jedyną obowiązującą stawką podatku dla osób prawnych była stawka 19% (podatek liniowy). Jednak wzrost liczny zakładanych przedsiębiorstw w formach spółek, posiadających osobowość prawną, a nie koniecznie osiągających wysokie obroty przyczynia się do konieczności wprowadzenia takich zmian.


Od 2017 roku wynosząca do tej pory stawka CIT 19%, zmniejszy się do 15%, lecz tylko dla tych przedsiębiorców, którzy są małymi podatnikami, czyli ich roczne przychody netto nie przekraczają równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote.

doradztwo : :
sie 19 2016 Paragon fiskalny

Zakupując dowolne produkty po dokonaniu płatności otrzymujemy paragon fiskalny, który zazwyczaj odruchowo wyrzucamy lub zostawiamy w sklepie. Czy jednak kiedykolwiek zastanawialiśmy się czym on jest i jaki cel ma jego wydawanie?


Zacznijmy od zdefiniowania paragonu...


Paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. Jednak najprościej rzecz ujmując paragon fiskalny to dowód z dokonanej sprzedaży. Kasa fiskalna rejestruje daną transakcję. Na podstawie danych, które ewidencjuje kasa sprzedawca następnie musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.


Zabieranie ze sobą paragonu przede wszystkim wspiera rozwój uczciwej konkurencji, a także redukuje możliwości przedsiębiorców do prowadzenia nielegalnej działalności.


Dodatkowo paragon daje nam możliwość skontrolowania tego co zakupiliśmy. Niweluje to prawdopodobieństwo, że zostaniemy oszukani. Na dokumencie tym zawarte są bowiem informacje dotyczące rodzaju nabytych towarów, ich ilości oraz ceny. To także podstawa do zwrotu i reklamacji.


Prawidłowo skonstruowany paragon zawierać musi następujące elementy:
- imię i nazwisko lub nawę podatnika,
- numer NIP,
- numer wydruku,
- czas i datę wykonania zakupu,
- nazwę nabytego towaru lub usługi,
- cenę jednostkową dobra,
- ilość i wartość sprzedaży,
- kwotę podatku,
- wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,
- łączną kwotę podatku,
- kwotę należności,
- numer paragonu fiskalnego,
- numer kasy i kasjera,
- logo fiskalne.

 

sie 12 2016 Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy stanowi różnicę, jaka występuje pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu państwa. Deficyt zawsze przyjmuje wartość ujemną. Jego przeciwieństwem jest nadwyżka budżetowa. Ma ona miejsce gdy dochody państwa są większe niż jego wydatki.


Wyróżniamy następujące rodzaje deficytu budżetowego:
1. Deficyt rzeczywisty- faktyczna różnica występującą pomiędzy wydatkami, a dochodami państwa w danym okresie czasu (roku budżetowym).
2. Deficyt strukturalny- jest to wielkość hipotetyczna. Określa wydatki i dochody, które są realizowane, gdyby wykorzystać całą zdolność wytwórczą gospodarki.
3. Deficyt cykliczny- stanowi skutek koniunkturalnego ożywienia lub recesji, która wpływa na dochody i wydatki budżetowe w momencie gdy gospodarka w pełni wykorzystuje zdolności wytwórcze.


Przyczyny deficytu budżetowego zazwyczaj doszukuje się z nadmiernych wydatkach budżetowych. Jednak bardzo często wpływa na niego również niska stopa opodatkowania oraz spadający poziom produkcji i dochodu narodowego.

sie 05 2016 Istota i rodzaje noty księgowej

Nota księgowa jest uniwersalnym dowodem księgowym, gdy nie przewidziano innego sposobu udokumentowania operacji gospodarczej. Nie może jesdnak zostac nią udokumentowana operacja, podlegająca przepisom o podatku VAT.


Notę księgową stosuje się między innymi w celu udokumentowania następujących operacji:
- dokonywania różnorodnych rozliczeń pomiędzy organizacjami oraz członkami,
- obciążenia dłużnika odsetkami, które naliczone zostały w związku z nieuregulowaniem zobowiązań finansowych,
- obciążenia karą wynikającą z umowy za niedotrzymanie warunków umowy,
- wyjaśnienie dla błędnie wystawionych dowodów dla operacji, które nie są związane z podatkiem VAT.


Ponieważ nota księgowa jest bardzo uniwersalnym dokumentem można się spotkać z kilkoma jej odmianami:
- notą obciążeniową,
- notą uznaniową,
- notą obciążenio-uznaniową.

 

doradztwo : :