Archiwum styczeń 2018


sty 26 2018 Planowane zmiany w Kodeksie Pracy

Planowane jest wprowadzenia bardzo istotnych zmian w Kodeksie pracy. Zmiany te mają dotyczyć wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników oraz zatrudniania pracowników.

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego ma zostać zrównany dla wszystkich pracowników i wynosić będzie 26 dni w roku kalendarzowym bez względu na staż pracy pracownika. Obecnie pracownicy, których staż pracy nie przekracza 10 lat posiadają prawo do korzystania z 20 dni urlopu wypoczynkowego, natomiast pracownikom, których staż pracy przekracza 10 lat mają prawo do 26+ dni urlopu wypoczynkowego.

 

Obecnie pracodawcy mogą zatrudniać osoby do pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Ustawodawcy chcą całkowitego wykluczenia możliwości zawierania umów cywilnoprawnych. Pracownicy mieliby być zatrudniani tylko wyłącznie w oparciu o umowę o pracę - etatowo lub nieetatowe. Zatrudnianie etatowe będzie odpowiadać obecnym umowom o pracę, natomiast w przypadku zatrudnienia nieetatowego pracownik mógłby pracować maksymalnie 16 godzin tygodniowo.

sty 19 2018 Skrócenie terminów przedawnienia

Wraz z nowelizacją Kodeksu cywilnego termin przedawnienia zostanie skrócony z 10 do 6 lat. Jest to odpowiedź rządu na nieuczciwe działania niektórych firm windykacyjnych, które wykorzystują nieświadomość ludzi wykupując za bezcen przedawnione roszczenia licząc, że podatnicy nie podniosą pod sądem zarządu przedawnienia. Sąd może to wziąć bowiem pod uwagę wyłącznie jeżeli dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywa i sam podniesie taki zarzut.


Po zmianach sąd analizując materiał dowodowy może samodzielnie stwierdzić, iż uległ on przedawnieniu, a wraz z tym oddalić powództwo. Co jednak ważne sąd będzie mógł kierować się interesami obu stron i jeżeli taka będzie słuszność będzie miał prawo do nieuwzględnienia terminu przedawnienia.


Zmiany dotyczyć będą również egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego. Dotychczas banki zobowiązane były do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty, co uniemożliwiało dłużnikowi obronę. Zmiany sprawią, że kwota nie trafi na konto komornika wcześniej niż po upływie 7 dni. Przez czas ten osoba winna będzie mogła wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

sty 12 2018 PIT - udogodnienia dla najmniejszych

2018 rok może być przełomowy dla najmniejszych podmiotów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono bowiem szereg zmian, które mają na celu ułatwić funkcjonowanie tych jednostek.


Przede wszystkim została podniesiona kwota wolna od podatku. Aktualnie kształtują się one następująco:
- kwota wolna od podatku 1440 zł jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 8 000 zł,
- kwota wolna od podatku 1440 pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x 5 000 zł - dla podstawy opodatkowania od 8 000 zł do kwoty 13 000 zł,
- kwota wolna 556,02 zł jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 13 000 zł i będzie mniejsza od 85.528 zł,
- kwota wolna 556,02 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × 41 472 zł jeżeli podstawa opodatkowania jest wyższa od 85 528 zł ale niższa od kwoty 127.000 zł.


Co więcej, podatnicy którzy w 2018 jako formę opodatkowania wybrali po raz pierwszy podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będą posiadali obowiązku wysłania zgłoszenia o zaprowadzeniu PKPiR do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy nie będą musieli również wpłacać zaliczki na podatek dochodowy gdy będzie ona mniejsza niż 1 000 zł.

sty 05 2018 Upoważnienie

Upoważnienie jest delegacją osoby do wykonania pewnych czynności w naszym imieniu. Pismo to pozwala upoważnić osoby trzecie do występowania przed różnego rodzaju urzędami i organami.


Poprawnie skonstruowane upoważnienie powinno składać się z następujących elementów:
- miejscowość,
- data,
- adres korespondencyjny,
- tytuł UPOWAŻNIENIE,
- dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko, dane firmy, numer PESEL osoby, która upoważnia bądź numer dowodu osobistego,
- dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, nazwa i dane firmy, numer PESEL bądź numer dowodu osobistego,
- oświadczenie woli w określenie celu w jakim wystawiane jest upoważnienie,
- czytelny podpis osoby upoważniającej,
- pieczątka firmy.


Upoważnienie różni się od pełnomocnictwa tym , że upoważnienie pozwala na wykonywanie określonych czynności powierzonych przez upoważniającego natomiast pełnomocnictwo pozwala na wyrażaniu woli przez osobę, której pełnomocnictwo jest udzielone.