Archiwum lipiec 2014


Doradztwo finansowe 
lip 26 2014 Rachunkowość firmy – bilans.

Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości majątkowych posiadanych przez dane przedsiębiorstwo. W czynności tej zestawia się ze sobą aktywa oraz pasywa kształtujące się na dany dzień.


Ustawa o rachunkowości dokładanie precyzuje wymogi formalne, które musi spełniać sporządzany bilans i są to następujące zasady, a więc należy:

- oznaczyć podmiot dla którego sporządza się bilans,

- określić dzień bilansowy, a więc datę jego sporządzenia,

- określić jednostki wyrażone danymi liczbowymi,

- sprecyzować nazwy oraz wartości poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa,

- wyrazić wartości w walucie polskiej, a język bilansu obowiązkowo musi być polski,

- zastosować się do zasady równowagi bilansowej, a więc sumy aktywów i pasywów muszą być sobie równe,

- bilans opatrzyć podpisami osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych, a następnie kierownika danej jednostki,

- pamiętać o tym, że data musi być zgodna z dniem sporządzania bilansu.

 

Bilans w większości przypadków jest sporządzany na koniec okresu obrotowego (trzeba pamiętać o tym, że rok obrotowy niekoniecznie jest rokiem kalendarzowym, ponieważ może to być także inny okres 12 kolejnych miesięcy). Przedsiębiorca decyduje o tym w czasie zakładania swojej działalności w umowie lub statucie firmy.

 

Bilans ukazuje stany aktywów i pasywów na końcu bieżącego i minionego roku obrotowego. Istnieje jednak możliwość, że występuje potrzeba sporządzenia bilansu w innym terminie niż koniec roku obrotowego. W takiej sytuacji wykazuje się stany aktywów na dany dzień bilansowy. 

 

bilans w firmie

doradztwo : : bilans, rachunkowość firmy
Doradztwo finansowe 
lip 08 2014 Na czym polega rachunkowość?

Rachunkowość jest systemem ewidencji gospodarczej, którą ujmuje się w mierniku pieniężnym w oparciu o przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych, biorąc pod uwagę również wszelkie procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość można także ująć jako system, który pomaga odzwierciedlić stan prowadzonej działalności, co jest niezbędne do jej oceny.

Głównym celem rachunkowości jest ukazanie prawdziwego i dokładnego stanu majątkowego i finansowego w danym podmiocie gospodarczym.

 

Rachunkowość można podzielić na jej trzy podstawowe działy:

- księgowość,

- kalkulacja,

- sprawozdawczość.

 

Co obejmuje rachunkowość firmy?

- przyjętą przez firmę politykę rachunkowości,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- wystawianie i przyjmowanie dowodów księgowych,
- inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- ustalenie wyniku finansowego oraz wycenę aktywów i pasywów,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
rachunkowość firmy- przechowywanie dowodów księgowych.

 

 


doradztwo : : rachunkowość, księgowość
Doradztwo finansowe 
lip 03 2014 Naturalna metoda amortyzacji.

Jest to metoda, która polega na naliczaniu amortyzacji w przypadku danego środka trwałego zgodnie z jego eksploatacją, a więc rzeczywistym zużyciem. Sposób, o którym mowa dobrze sprawdza się w przypadku środków trwałych takich, jak maszyny i urządzenia, którym można określić ilość pracy możliwą do wykonania przez cały czas przydatności.

 

Amortyzację nalicza się zgodnie z ilością wykonanej pracy, a w zależności od urządzenia, może to być:

ilość produktów w sztukach/tonach,

ilość obrotów silnika danej maszyny,

ilość godzin pracy,

ilość zrobionych kilometrów.

 

Wówczas amortyzację nalicza się w stosunku wykonanej do pracy całościowej ilości pracy, którą środek trwały jest w stanie wykonać do momentu zużycia.


Jak miesięcznie naliczyć amortyzację?

Naliczenie amortyzacji miesięcznej metoda naturalną przebiega tak samo, jak w przypadku amortyzacji rocznej. W każdym miesiącu jest ona wyliczana oddzielnie w oparciu o godziny przepracowane przez środek trwały. Metodę tą najlepiej stosować w przypadku bardzo kosztownych środków trwałych, których firma nie wykorzystuje równomiernie, a które mają tendencję do szybkiego zużycia. 

 

metoda naturalna amortyzacji

doradztwo : : amortyzacja, metoda naturalna