Archiwum luty 2018


lut 23 2018 Czynny żal

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe opłacanie podatków oraz składanie wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego. Popełnienie pomyłki w deklaracji lub złożenie dokumentów w złym terminie mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami. Aby przedsiębiorca mógł uniknąć negatywnych konsekwencji może złożyć czynny żal.


Czynny żal czyli zawiadomienie o popełnieniu czyny zabronionego składa się osobiście w formie pisemnej w urzędzie skarbowym lub przesyła się do urzędu pocztą. Przedsiębiorcy nie przysługuje możliwość odwołania się od negatywnie rozpatrzonej decyzji dotyczącej czynnego żalu.


Czynny żal nie ma określonego wzoru, w piśmie należy zawrzeć:
- dane dotyczące osoby wnoszącej zawiadomienie o popełnieniu czynnego żalu,
- charakter popełnionego czynu,
- istotne dla sprawy okoliczności,
- dane osób współpracujących, które miały związek z popełnionym czynem,
- informacje dotyczącą tego, czy czyn został naprawiony przez podatnika, a jeśli nie został to informacje o tym kiedy i jak podatnik zamierza go naprawić.


Chciałbyś uzyskać informacje dotyczące innych tematów? Zapraszamy na stronę główną!

lut 16 2018 Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Zatrudnianie pracowników niesie za sobą dodatkowe obowiązki. Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej co jest bardzo czasochłonnym zajęciem. Dzięki wprowadzeniu zmian dotyczących zwolnień lekarskich praca przedsiębiorców zostanie znacznie usprawniona.


Elektroniczne zwolnienia lekarskie całkowicie zastąpią tradycyjne papierowe zwolnienia już od lipca 2018 roku. Wprowadzenia takiej zmiany ma na celu usprawnienie oraz uproszczenie czynności, które związane są z wystawianiem zwolnień lekarskich. Korzyści z tego czerpać będą nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy i lekarze.


Pracodawcy posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych otrzymają natychmiastową informację o wystawieniu zwolnienia pracownikowi przez lekarza. Nie będą musieli sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w odpowiednim terminie oraz przesyłać zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zmiana ta jest bardzo korzystna zwłaszcza w przypadku osób, które zatrudnione są w kilku instytucjach. Lekarz w takiej sytuacji obecnie musi wystawiać kilka zwolnień lekarskich, tak by trafiły do każdego pracodawcy.

lut 09 2018 Praca w porze nocnej

Najważniejsze informacje dotyczące pracy w porze nocnej:
- pora nocna zgodnie z przepisami powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 21, a kończyć nie później niż o godzinie 7,
- za pracownika nocnego uznaje się osobę, której rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje minimum 3 godziny w porze nocnej, lub którego minimum ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną,
- pracownikom pracującym w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej,
- praca w porze nocnej ma uciążliwy charakter, dlatego pracodawca nie może zatrudniać do takiej pracy m.in. kobiet w ciąży oraz młodocianych pracowników,
- w porze nocnej może pracować osoba niepełnosprawna, tylko w przypadku zgody lekarza oraz osoba opiekująca się dzieckiem do ukończenia przez nie 4-lat, tylko gdy wyrazi na to zgodę,
- pracodawca, który nie stosuje zakazu zatrudniania określonych przepisami pracowników w porze nocnej naraża się na karę grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych.


Szczegółowe przepisy, które dotyczą pracy w porze nocnej zawarte są w Kodeksie Pracy.

lut 02 2018 Rodzaje prawa gospodarczego

Celem prawa gospodarczego jest konkretne określenie norm odnoszących się do prowadzonych działalności gospodarczych. 


Wymiar urlopu wypoczynkowego ma zostać zrównany dla wszystkich pracowników i wynosić będzie 26 dni w roku kalendarzowym bez względu na staż pracy pracownika. Obecnie pracownicy, których staż pracy nie przekracza 10 lat posiadają prawo do korzystania z 20 dni urlopu wypoczynkowego, natomiast pracownikom, których staż pracy przekracza 10 lat mają prawo do 26+ dni urlopu wypoczynkowego.


Obecnie pracodawcy mogą zatrudniać osoby do pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Ustawodawcy chcą całkowitego wykluczenia możliwości zawierania umów cywilnoprawnych. Pracownicy mieliby być zatrudniani tylko wyłącznie w oparciu o umowę o pracę - etatowo lub nieetatowe. Zatrudnianie etatowe będzie odpowiadać obecnym umowom o pracę, natomiast w przypadku zatrudnienia nieetatowego pracownik mógłby pracować maksymalnie 16 godzin tygodniowo.