Archiwum marzec 2015


Doradztwo finansowe 
mar 27 2015 GIODO - co to właściwie jest?

GIODO jest to skrót od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zadania i kompetencje GIODO wyznaczają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).


GIODO uprawniony jest m.in do: 

 

- kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,


- prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach,


- uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.


 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych GIODO, na wniosek zainteresowanego nakazuje, aby usunąć uchybienia, uaktulnić je, a nawet nakazuje usunąć dane osobowe.

doradztwo : : giodo, dane osobowe
Doradztwo finansowe 
mar 24 2015 Aktywa, Pasywa cz.4

Zobowiązania -  są to pieniężne lub rzeczowe świadczenia dłużnika na rzecz wierzyciela, które zawierać powinny wartośc oraz termin spłaty. 


Zaliczane są do bilansu pod nazwą,

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i dzielą się na:

 

1. Rezerwy na zobowiązania.

2. Zobowiązania długoterminowe.

3. Zobowiązania krótkoterminowe.

4.Rozliczenia międzyokresowe.

doradztwo : : dłużnik, zobowiązania, pasywa, wierzyciel
Doradztwo finansowe 
mar 18 2015 Aktywa, Pasywa cz. 3

Pasywa - to określenie w rachunkowości oznaczające źródło finansowania aktywów trwałych i aktywów obrotowych. Pasywa dzielą się na:

1. Kapitały własne - środki majątku finansowego przedsiębiortstwa powstające wraz z rozpoczęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 


Kapitały własne dzielą się na:


- kapitał podstawowy, powstaje z wniesionych wkładów,

- kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat w firmie,

- zysk bądź strata netto z lat ubiegłych, pojawia się, gdy nie zostanie w całości rozliczona,

- zysk netto, stanowi źródło finansowania wzrostu aktywów netto,

- strata netto, oznacza zmniejszenie kapitału własnego.

doradztwo : : zobowiązania, pasywa, kapitały własne, zysk netto
Doradztwo finansowe 
mar 03 2015 Aktywa, Pasywa cz. 2

Aktywa obrotoweskładniki majątku przedsiębiortstwa wykorzystywane do bieżącej działalności gospodarczej o okresie krótszym niż jeden rok, zwykle zużywają się jednorazowo.


Do AO zaliczamy:


Zapasy:

1. materiały – środki wykorzystywane przez przedsiębiorstwo bezpośrednio do produkcji,
2. półprodukty – produkty, które przeszły tylko jedną fazę produkcyjną, zwykle wydobycie,
3. produkty w toku – produkty jeszcze nie skończone,
4. produkty gotowe – przeszły wszystkie fazy produkcyjne,
5. towary – produkty przeznaczone do sprzedaży, posiadają własną cenę.Należności krótkoterminowe – kwoty należne przedsiębiorstwu w okresie krótszym niż 1 rok np. należności od odbiorców, należności publiczno – prawne.


Inwestycje krótkoterminowe – inwestycje podjęte przez przedsiębiorstwo w celu szybkiego wzrostu kapitału. Okres oczekiwania krótszy niż 1 rok.

doradztwo : : aktywa obrotowe, majątek przedsiębiorstwa, aktywa