Archiwum październik 2017


Doradztwo finansowe 
paź 25 2017 Uchylanie się od podatków

Uchylanie się od podatków to termin określający nielegalne działania jednostek, przedsiębiorstw i innych podmiotów mających na celu zmniejszenie ich zobowiązań podatkowych.

Głównie podejmowane działania opierają się na nieuczciwych deklaracjach podatników co do uzyskanych przychodów, czy zysków.


Do sposobów uchylania się od podatków możemy zaliczyć:

uzyskiwanie dochodów z niezarejestrowanych, często zabronionych przez prawo działalności

unikanie uiszczania opłat celnych

przemyt

uchylanie się od podatku VAT przez producentów poprzez zmniejszanie fakturowanej ilości sprzedanych towarów

rejestrowanie firm w rajach podatkowych


Warto pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju pomijanie płacenia obowiązkowych podatków jest pewnego rodzaju okradaniem kraju. Wywiązywanie się z wypełniania obowiązków podatkowych pozwala bezpiecznie prowadzić biznes.


doradztwo : : podatki, doradztwo podatkowe, opodatkowanie firm
Doradztwo finansowe 
paź 18 2017 Funkcje podatków

Podatki są wykorzystywane na realizację zadań publicznych.


Funkcje podatków:

Fiskalna → podatek pełni bardzo ważną rolę jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych. To najstarsza funkcja podatkowa.

Regulacyjna → jej celem jest kształtowanie dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Podatki pozwalają na redystrybucję dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi są państwo i organy samorządu terytorialnego.

Stymulacyjna → oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju.

Informacyjna → jej zadaniem jest dostarczanie informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych.  


Zgodnie z polskim prawem podatki muszą posiadać 4 cechy:

nieodpłatność;

przymusowość;

powszechność;

bezzwrotność.

doradztwo : : podatki, funkcje podatków, opodatkowanie spółek
Doradztwo finansowe 
paź 11 2017 Różnice kursowe

Różnice kursowe powstają przy płaceniu za towar lub usługi w obcej walucie w wyniku różnic między wartością faktury a rzeczywistą wartością zapłaty po przewalutowaniu. Mamy do czynienia z nimi kiedy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w obcej walucie po przeliczeniu na złotówki jest wyższa lub niższa od wartości kosztu przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Co ważne, różnice te przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej.

Przewalutowania na złotówki dokonuje się na podstawie średniego kursy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawiania faktury. Różnice kursowe powstają zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy a różnice mogą by dodatnie lub ujemne.

W przypadku sprzedawcy, jeśli po przeliczeniu różnic kursowych od wartości sprzedaży uzyskuje się różnicę dodatnią można ją zaliczyć do pozostałych przychodów w firmie a gdy ujemną to do kosztów uzyskania przychodów (wyliczamy biorąc pod uwagę datę wystawienia faktury oraz datę dokonania płatności).

Jeśli chodzi natomiast o różnicę po stronie zakupów różnicę wylicza się przeliczając wartość zakupów zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wystawianie faktury z dnia księgowania zapłaty na koncie bankowym. Jeżeli wynik jest dodatni to różnica stanowi pozostały przychód, jeśli ujemny to jest ona wliczana do kosztów uzyskania przychodów.

Warto pamiętać o różnicach kursowych księgując daną operację gospodarczą i mieć na uwadze, że tylko nieliczne systemy księgowe automatycznie wliczają różnice kursowe.

doradztwo : : koszty uzyskania przychodów, operacje gospodarcze, różnice kursowe
paź 04 2017 Nierzetelne faktury

Faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towaru lub usługi. Podstawowym warunkiem, jakie musi ona spełniać jest rzetelne odzwierciedlanie zdarzenia gospodarczego, które faktycznie miało miejsce.

Na fakturze znajdują się informacje takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, informacje na temat towaru lub usługi będącej przedmiotem transakcji, termin zapłaty, rodzaj rozliczenia, data sporządzenia, numer oraz informacje dodatkowe.

Przedsiębiorca wystawiający fakturę musi uważnie sprawdzać wszystkie zawarte na niej dane aby nie zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu posługiwania się nierzetelnymi fakturami.

Faktura VAT zostaje uznana z a nierzetelną jeśli:


- osoba wystawiająca fakturę nie jest rzeczywistym sprzedawcą lub podmiotem wykonującym udokumentowaną fakturą usługę, (wykonawcą/sprzedawcą nie był podmiot widniejący na fakturze),
- faktura dokumentuje, dostawę towarów lub wykonaną usługę inną niż tą, która faktycznie miała miejsce,
- faktura dokumentuje transakcję, która nie miała miejsca (pusta faktura).

Za obrót nierzetelnymi fakturami grozi odpowiedzialność karnoskarbowa i podatkowa. Aktualnie wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami grozi kara grzywny do 720 stawek dzienny i/lub kara pozbawienia wolności na okres co najmniej jednego roku.doradztwo : : nierzetelne faktury, obrót nierzetelnymi fakturami, wystawianie faktur