Archiwum sierpień 2018


sie 30 2018 Kontrola firmy – kto ma takie możliwości?...

Każdy przedsiębiorca, który podjął się prowadzenia własnej działalności gospodarczej musi liczyć się nie tylko z zyskami, ale również z konsekwencjami owej decyzji. Jak się okazuje jedną z tych konsekwencji jest to, iż jednostka może zostać skontrolowana przez organy państwowe, których zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości wykonywanych działań.

Przepisy prawa informują nas o tym, iż prawo do przeprowadzenia kontroli mają wszystkie organy, a więc zarówno prezydent miasta, jak i burmistrz czy wójt, mają możliwość sprawdzenia działalności jeśli otrzymają zgłoszenie na temat naruszenia prawa przez przedsiębiorcę. Dodatkowo jeśli dane naruszenie wiążę się z np. zagrożeniem dla środowiska, mają oni możliwość zakazać prowadzenia owej działalności. Prócz powyższego, prawo do kontroli mają również organy, które zajmują się wydawaniem koncesji i mają oni prawo do skontrolowania czy dana działalność jest zgodna z przyznaną koncesją.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż przed rozpoczęciem kontroli, dany organ jest zobowiązany do poinformowania poprzez wysłanie zawiadomienia do właściciela przedsiębiorstwa o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli oraz jej zakresie.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy nieobowiązkowe jest wcześniejsze powiadomienie przedsiębiorcy i do sytuacji tych zaliczamy sytuacje, kiedy:
- istnieje podejrzenie o tym, iż w przedsiębiorstwie zostało popełnione przestępstwo,
- kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa,
- kiedy kontrola wynika z naruszenia ustawy o ochronie konkurencji,
- firma zagraża bezpośrednio środowisku, bądź ludziom,
- istnieje podejrzenie o narkomanię,
- przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania i doręczenie pisma jest niemożliwe.

Zachęcamy również do zapoznania się z informajami na temat paragonu, rachunku oraz faktur!

sie 23 2018 Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego...

Podmiotowe zwolnienie z VAT-u jest przyznawane na podstawie obrotu podatnika. Możliwość ta obejmuje podatników, w przypadku których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył kwoty 200 000 zł. Ważne jest, aby pamiętać o tym, iż do kwoty tej nie wliczana jest wartość podatku.


Może pojawić się sytuacja, kiedy to podatnicy spełniający wymienione wyżej warunki, nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia. Do podatników tych zaliczamy podmioty, które:
- dokonują dostaw towarów takich, jak np. złoto, srebro, platyny i produkty jubilerskie,

- dokonują dostaw towarów opodatkowanych z tytułu akcyzy (wyjątek stanowi energia elektryczna, wyroby tytoniowe, samochody osobowe),
- dokonują dostaw nowych środków transportu,
- oferują świadczenie usług prawniczych,
- oferują doradztwo (wyjątkiem jest doradztwo rolnicze),
- oferują usługi jubilerskie,
- nie posiadają siedziby firmy na terytorium kraju.

 

sie 16 2018 Anulowanie faktury

Przedsiębiorcy są tylko ludźmi w związku z czym nawet oni popełniają błędy. Jest tak zwłaszcza w przypadku wystawiania faktur. Nasuwa się jednak pytanie czy błędnie wystawioną fakturę można anulować, czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej? 

 

Anulowanie faktury możliwe jest wyłącznie gdy nie została ona jeszcze wprowadzona do obiegu prawnego oraz gdy dokumentuje ona czynność niedokonaną. Dokumenty anulowane powinny zostać opatrzone odpowiednią adnotacją i zachowane w dokumentach wnioskodawcy. Nie trzeba jednak wprowadzać ich do ewidencji, a także wskazywać wynikające z nich kwoty w deklaracji VAT. Opcjonalnie na anulowanej fakturze można podać powód anulacji.

 

W pozostałych przypadkach fakturę należy skorygować. Korekty dokonuje się przez wystawienie noty bądź faktury korygującej. Jeżeli faktura trafiła do obrotu jednak udokumentowane na niej zdarzenie nie miało miejsca wówczas należy skorygować ją do zera.

 

Gdy anulowana faktura została uwzględniona w deklaracji VAT wówczas dopuszcza się sporządzenie korekty tej deklaracji.  

 

sie 09 2018 Księgowość internetowa

Księgowość internetowa stanowi połączenie specjalistycznego oprogramowania ze wsparciem eksperckim z dziedziny księgowości, podatków, prawa pracy oraz innych zagadnień gospodarczych.


Usługa polega na opłacaniu comiesięcznego abonamentu w zamian za co otrzymuje się dostęp do aplikacji, za pomocą można wystawiać faktury, wykonywać rozliczenia, zarządzać kontaktami, sporządzać deklaracje, sprawozdania, raporty, umowy pracy, listy płac itd.


Księgowość internetowa wszelkie dane gromadzi w tak zwanej chmurze, dzięki czemu mamy do nich dostęp z każdego miejsca z dostępem do internetu. Nie musimy również obawiać się o utratę tych danych.


Jedną z ważniejszych cech tej aplikacji jej elastyczność. Przedsiębiorca może w każdej chwili zaprzestać jej używania, wraz z czym przestaję ponosić koszty związane z jej abonamentem.


Księgowość online nie jest jednak przeznaczona dla wszystkich. Narzędzie to sprawdza się szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach prowadzących swoje rozliczenia w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź inne formy księgowości uproszczonej.

sie 02 2018 Paragon, rachunek i faktura

Zarówno paragon, faktura, jak i rachunek stanowią dowód sprzedaż. Każdy z nich pełni jednak inne funkcje stąd też stosuje się je w innych sytuacjach. 

Rachunek

Jest wystawiany wyłącznie przez przedsiębiorców niebędących czynnymi podatnikami VAT-u. Co ważne, przedsiębiorca ten może, ale nie musi udokumentować swojej sprzedaży za pomocą rachunku, chyba że jego kontrahent zażąda od niego wystawienia faktury. Żądanie to powinno być zgłoszone najpóźniej 3 miesiące licząc od końca miesiąca w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Faktura

Dokument za pomocą którego czynni podatnicy VAT dokumentują dokonaną sprzedaż. Faktura może być także wystawiona przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT-u nawet gdy nie zażąda tego kontrahent. Prawo to zostało im przyznane w 2014 roku. 

Paragon

Dokumentuje wykonanie określonej usługi lub dokonanie sprzedaży. Wystawiają go przedsiębiorcy posiadający kasę fiskalną. Konsument obok paragonu może domagać się wystawienia od przedsiębiorcy faktury. Odbywa się to na takich samych zasadach jak wystawienie faktury przez nievatowca na żądanie nabywcy.