Archiwum październik 2016


Doradztwo finansowe 
paź 28 2016 Podatki - pojęcie, funkcja i klasyfikacja...

Podatek możemy analizować zarówno jako kategorię prawną, jak i ekonomiczną. W Polsce zgodnie z przepisami prawa podatek jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy w przypadku ustawy podatkowej.

Podatki możemy podzielić na :

- POŚREDNIE: nakładane na podmiot spożycia, np. VAT, akcyza.
- BEZPOŚREDNIE: nałożone na dochód lub majątek podatnika i jest to np. podatek dochodowy, gruntowy lub spadkowy.

Podatki można również sklasyfikować według typów podatków, w których wyróżniamy:


- podatki dochodowe (PIT - od osób fizycznych oraz CIT od osób prywatnych), podatki,
- obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne ,
- opodatkowanie własności: podatek rolny tzw. gruntowy, podatek leśny oraz od spadków i darowizn,
- podatek od towarów i usług (VAT, akcyza, cło) ,
- pozostałe podatki, do których nalezą: podatek od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych, od
gier itp.


 doradztwo : : funkcje podatków, rodzaje podatków, klasyfikacja podatków
Doradztwo finansowe 
paź 18 2016 Przychody, a księgowość

W zakładowym planie kont znajduje się zespół kont, którego numery rozpoczynają się od liczby 7. Są to konta księgowe zespołu siódmego, o nazwie "Przychody". Obejmują one operacje gospodarcze, które dotyczą wszelkich przychodów jednostki oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Do zespołu nr 7 zalicza się konta o następujących nazwach:
> Przychody ze sprzedaży
> Koszt własny sprzedaży
> Wartość sprzedaży towarów według cen zakupu
> Przychody finansowe
> Koszty finansowe
> Pozostałe przychody operacyjne
> Pozostałe koszty operacyjne
> Zyski nadzwyczajne
> Straty nadzwyczajne

Konta zespołu 7 zaliczane są do kont wynikowych, czyli tych wpływających na kształtowanie się wyniku finansowego i nie ujmowanych w bilansie. Zasadami dokonywania księgowań na tych kontach są: 
- zapisywanie kwot zmniejszających po debecie,
- zapisywanie kwot zwiększających po kredycie.

doradztwo : : księgowość, doradztwo księgowe
paź 07 2016 Zaznania podatkowe

Z czego muszą się rozliczyć jednostki gospodarcze? 

W momencie, gdy zbliża się termin rozliczeń podatkowych, należy pamiętać o złożeniu:
- deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
- deklaracja te dotyczą wpłaty podatku VAT za marzec 2015 r.,
- deklaracji VAT-7K, VAT-7D związanych z wpłata na podatek VAT za I kwartał 2015,
- deklaracja od podatku akcyzowego,
- deklaracja VAT-13 - oświadczenie dotyczy przedstawiciela podatkowego.

Podatnicy są zobowiązani składać roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za dany rok. Deklarację należy składać za pomocą PIT-36, PIT-37, PIT 38, PIT-39.  Za nie wykonanie obowiązków grożą poważne konsekwencje. Zeznania możesz złożyć osobiście, drogą elektroniczną lub na poczcie.

doradztwo : :