Archiwum marzec 2018


mar 23 2018 Zalety i wady pełnej księgowości.

Księgowość pełna - to forma księgowania operacji gospodarczych, przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzących szeroką działalność gospodarczą oraz generujących wysoki zysk. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie.

Zalety:
- bieżąca kontrola finansowa firmy,
- ewidencja każdego przychodu oraz rozchodu,
- świadomość o stanie majątkowym przedsiębiorstwa,
- bieżące dokumentowanie zdarzeń finansowych pozwala na poprawienie efektywności firmy.


Wady:
- konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej osoby bądź rozpoczęcia współpracy z biurem rachunkowym,
- wyższe koszty prowadzenia księgowości
- skomplikowana ewidencja w Księgach Rachunkowych,
- konieczność znajomości aktualnych przepisów.

mar 16 2018 Definicja dowodów księgowych

Osoby rozliczające się na zasadach pełnej księgowości są zobowiązane do ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Dowody księgowe są dokumentami, na podstawie których dokonuje się zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych. Przepisy te są regulowane w Ustawie o rachunkowości. Tym sposobem zapisy te muszą być rzetelne, kompletne, a przede wszystkim wolne od błędów.


W dowodzie księgowych musi znaleźć się:
- rodzaj dowodu wraz z jego dowodem identyfikacyjnym,
- określenie stron, które dokonują operacji gospodarczych,
- dokładny opis operacji gospodarczej,
- datę dokonania operacji gospodarczej,
- datę wystawienia dowodu księgowego,
- podpis osoby wystawiającej dowód,
- podpis osoby, która przyjmuje dany składnik aktywów,
- dekretację dowodu, a także podpis osoby odpowiedzialnej za to zadanie.


Wyróżniamy następujące rodzaje dowodów księgowych:
- dowody zewnętrzne własne, które są przekazywane kontrahentowi,
- dowody zewnętrzne obce, które są otrzymywane od kontrahentów,
- dowody wewnętrzne, które wiążą się z operacjami zachodzącymi w firmie,
- dowody zbiorcze, które łączą kilka dowodów źródłowych w jeden,
- dowody zastępcze, które się wystawia do momentu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
- dowody rozliczeniowe, które ujmują dokonane w przeszłości zapisy wg nowych zasad klasyfikacyjnych,
- dowody korygujące, które są korektą wcześniejszych zapisów.

mar 09 2018 Jednolity Plik Kontrolny - co warto wiedzieć?...

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje część podmiotów od 1 lipca 2016 roku. Został on wprowadzony art 193a ordynacji podatkowej. Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie przedsiębiorcom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Pozwala to na skrócenie czasu wykonywanych czynności kontrolnych oraz zmniejszenie ich uciążliwości.


Korzyści z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:
- dostęp do danych, dzięki czemu możliwa jest szybka analiza,
- kontrola podatkowa przeprowadzana jest szybciej,
- brak konieczności posiadania papierowych wydruków,
- automatyzacja.

W skład struktur JPK należą:
- ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,
- księgi rachunkowe - JPK_KR,
- wyciąg bankowy - JPK_WB,
- magazyn - JPK_MAG,
- faktura VAT - JPK_FA,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,
- ewidencja przychodów - JPK_EWP.

Każda ze struktur JPK składa się z trzech sekcji:
- sekcja nagłówkowa - w niej znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym,
- sekcja merytoryczna - w niej znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,
- sekcja kontrolna - w niej zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

mar 02 2018 Akta pracownicze od 2019 roku

Obecnie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania jej przez okres 50 lat w formie papierowej. Pracodawców czekają zmiany w tej kwestii, które mają wejść w życie w 2019 roku.


Już od 1 stycznia 2019 roku dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywana przez okres 10 lat. Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorcy będzie możliwość przechowywania tych dokumentów w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi zadanie. Przedsiębiorca aby móc korzystać z krótszego okresu przechowywania akt musi przesłać określone informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak by w pełni chronić pracowników.


W przypadku pracowników zatrudnionych do 31.12.2018 roku konieczne będzie przesłanie do ZUS raportu informacyjnego zawierającego informacje potrzebne do wyliczenia renty lub emerytury. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 roku pracodawca będzie musiał przekazywać do ZUS bieżących raportów imiennych pracowników.

doradztwo : :