Archiwum wrzesień 2017


Doradztwo finansowe 
wrz 27 2017 Ewidencja, amortyzacja i modernizacja wartości...

Wartości niematerialne i prawne to zaliczane do aktywów trwałych, nabyte przez jednostkę, prawa majątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, takie jak na przykład autorskie prawa majątkowe, prawa do patentów czy znaków towarowych.

WNiP należy ujmować w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych gdzie należy określić wartość niematerialną i prawną, dokument stwierdzający nabycie oraz:
liczbę porządkową, datę nabyci i przejęcia do użytkowania, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną oraz kwotę odpisów amortyzacyjnych.

Jak wynika z prawa podatkowego WNiP mogą podlegać amortyzacji, nie ma jednak ściśle i odgórnie narzuconych stawek. Przepisy określają jedynie minimalne okresy amortyzacyjne:

- 24 miesiące – licencja na programy komputerowe i prawa autorskie,
- 24 miesiące – licencja na emisję programów radiowych i telewizyjnych, wyświetlanie filmów,
- 12 miesięcy – poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych,
- 60 miesięcy – pozostałe wartości niematerialne i prawne.

Jeżeli chodzi o modernizację wartości niematerialne i prawne nie podlegają modernizacji.

doradztwo : : wartości niematerialne i prawne, ewidencja wartości nip, ewidencja wnip
wrz 20 2017 Przyspieszony VAT

W roku 2017 podobnie jak w latach wcześniejszych przedsiębiorcy będa mogli starac się o wcześniejszy zwrot VAT, jednak zostanie to znacznie utrudnione.


Aby otrzymać zwrot podatku w skróconym terminie będą musieli spełnić następujące warunki:
1. Kwoty naliczonego podatku wykazane w deklaracji podatkowej muszą pochodzić:
- z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości uregulowane,
- faktur innych niż płatne przelewem, które dokumentują należności większe niż 15 000 zł,
- zapłaconych dokumentów celnych, deklaracji importowej, dokumentujących należności,
- importu towarów rozliczonych 
2. Kwoty podatku naliczonego nierozliczoną w poprzednich okresach nie mogą przekraczyć 3 000 zł. 
3. Podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty, które potwierdzają zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika. 
4. Podatnik występujący o zwrot podatku w terminie 25 dni przez 12 poprzednich miesięcy musiał być czynnym podatnikiem VAT i za każdy okres rozliczeniowy składać deklaracje. 

doradztwo : : vat, podatki, przyspieszony zwrot vat
Doradztwo finansowe 
wrz 13 2017 Rozszerzenie zachęty inwestycyjnej na całą...

Na ubiegłotygodniowym forum ekonomicznym podjęto decyzję o rozszerzeniu zachęty inwestycyjne na obszar całej Polski, a nie jedynie na terenach, które są objęte specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Na forum przedstawiono plany zwiększenia wartości nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 do ponad 117 mld złotych oraz utworzenia ponad 158 tysięcy miejsc pracy. Już niebawem preferencje
podatkowe będą uzależnione od trzech kryteriów: lokalizacji, charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy, dzięki czemu uruchomiony zostanie potencjał małych i średnich firm, które ze względów biurokratycznych do tej pory nie inwestowały w specjalne strefy ekonomiczne. Już wkrótce wyznaczone mają zostać nowe tereny inwestycyjne, które nie będą włączone do strefy, ale które będą objęte przywilejami strefowymi, takimi jak chociażby niższe podatki. Jak twierdzi wiceminister rozwoju wyjaśnił, że celem proponowanych zmian jest stopniowe uruchamianie potencjału małych i średnich firm, które posiadają kapitał ale go nie inwestują.

doradztwo : : forum ekonomiczne, polska gospodarka, gospodarka w polsce
Doradztwo finansowe 
wrz 06 2017 Przedstawiciel podatkowy

Przedstawiciel podatkowy zajmuje się głównie czynnościami związanymi z rozliczeniem podatku. Funkcję tę może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone poniżej kryteria:

posiadać siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,

być zarejestrowanym jako płatnik vat,

posiadać uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,

przez ostatnie 24 miesiące nie zalegać z płatnościami podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

przez ostatnie 24 miesiące nie być skazanym za popełnienie przestępstw skarbowych.


Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako płatnik VAT, jednak nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca wykonywania działalności na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


doradztwo : : przedstawiciel podatkowy, płatnik vat, rozliczenie vat