Archiwum luty 2015


Doradztwo finansowe 
lut 27 2015 Aktywa, Pasywa? cz. 1

Aktywa dzielą się na: 

 

Aktywa Trwałe - to składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane w przedsiębiorstwie w okresie dłuższym niż 1 rok oraz nie żużywają się w czasie jednego cyklu produkcyjnego 

 

Do AT zaliczamy:

 Wartośći niematerialne i prawne:

koszty zakończonych prac rozwojowych,
nabyta wartość firmy,
- nabyte autorskie prawa majątkowe,
- know-how.

Rzeczowe aktywa trwałe: 

1. środki trwałe np. nieruchomości, grunty, maszyny, środki transportu itd.
2.środki trwałe w budowie np. rozpoczęta budowla hali produkcyjnej.


Należności długoterminowe - kwoty należne przedsiębiorstwu z tytuły sprzedanych towarów / usług w okresie otrzymania pieniędzy dłuższym niż 1 rok.


Inwestycje długoterminowe - inwestycje podjęte przez przedsiębiorstwo w celu lokaty kapitału w okresie dłuższym niż 1 rok. 

doradztwo : : przedsiębiorstwo, aktywa trwałe, majątek przedsiębiorstwa
Doradztwo finansowe 
lut 23 2015 Jeżeli nie KPiR to może Księgi Rachunkowe?...

W poprzednim wpisie opisywałam jakie konsekwencje wynikają z prowadzenie KPiR. Teraz przybliżę wam trochę temat Ksiąg Rachunkowych.

 

Ogólnie mówiąc Księgi Rachunkowe to pełna księgowość. Obowiązkowo prowadzić je muszą spółki z o.o. oraz spółki akcyjne bez względu na osiągany przychód. Pozostałe formy działalności gospodarczej zobowiązane są prowadzić księgi handlowe w czasie, gdy ich przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczy kwotę 1 200 000 EURO.

 

Ustawa o rachunkowości dokładnie mówi, iż w czasie prowadzenia ksiąg handlowych zewidencjonowane muszą być wszystkie operacje gospodarcze, należności i zobowiązania a także koniecznie musi być prowadzona ewidencja poszczególnych obszarów działalności gospodarczej.

 

Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli opracować bilans oraz stworzyć rachunek zysków i strat.

 

To właśnie dzięki tym czynnością w stanie jesteś w pełni ukazać swoją sytuację finansową.

doradztwo : : kpir, księgowość, prowadzenie księgowości, księgi handlowe