Archiwum lipiec 2016


Doradztwo finansowe 
lip 21 2016 Sprawozdawczość finansowa

Celem sprawozdawczości finansowej jest przygotowanie informacji o stanie działalności gospodarczej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych w postaci danych, do odbiorców zewnętrznych. Wszystkie informacje pobierane są z ksiąg rachunkowych jasno obrazując sytuacje majątkową, finansową i dochodową jednostki.


Informacje powinny być przestawione rzetelnie, prawidłowo oraz istotnie.


Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

* wprowadzenie z informacją o kontynuacji działalności w nie mniejszym istotnie zakresie bez postawienia w stan likwidacji lub upadłości, wycenie – zasadach stosowanych w tym zakresie;

bilans;

rachunek zysków i strat;

informacje zawierające dane uzupełniające bilans i rachunek zysku i strat

rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej;

zestawienie zmian w funduszu własnym – wyjaśniającym przyczyny i wysokość zmian tego kapitału powierzonego i wypracowanego;

w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe muszą przedstawić sprawozdanie na temat działalności w roku obrotowym przedstawiając zamierzenia i zagrożenia dla ich działalności.


Zasady sprawozdawczości finansowej są regulowane przez ustawę o rachunkowości oraz krajowe i międzynarodowe standardy.

księgowość firmowa

doradztwo : : księgowość, doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe 
lip 14 2016 Będzie trudniej unikać podatków korporacjom...

Korporacjom w Unii Europejskiej będzie trudniej unikać podatków, ponieważ Ministrowie Finansów państw UE zatwierdzili w tym celu stosowne przepisy. Nowe prawo ma zlikwidować niektóre luki wynikające z różnić między poszczególnymi systemami podatkowymi w krajach unijnych. Kraje należące do Unii Europejskiej będą miały czas do końca 2018 roku na wprowadzenie istotnej części nowych przepisów do swojego prawa.  

 

Przepisy stanowią odpowiedź na wykorzystywane przez międzynarodowe firmy rozbieżności w regulacjach podatkowych między krajami UE. Korporacje wykorzystują zgodne z prawem sposoby, by wyprowadzić zysk z jednego państwa do innego, w którym podatki są mniejsze. 


Jeden z przepisów mówi o ograniczeniu kwoty, którą może odliczyć od podatku dana firma w ciągu roku. Komisja Europejska zaproponowała, aby ograniczenie kwoty odsetek, które mogą być odliczone wynosiło nie więcej niż 30 proc. zysku lub 1 mln euro, jednak państwa członkowskie podniosły limit do 3 mln euro. 


Sprzeciw kilku krajów powoduje, że wejście przepisów w życie zostanie odłożone do czasu aż jednakowe regulacje zostaną przyjęte we wszystkich krajach OECD lub najpóźniej do 2024 roku.

doradztwo : : firma, podatek, podatki, przepisy podatkowe, ministerstwo finansów, korporacje ue, luki podatkowe, odliczenia od podatku
Doradztwo finansowe 
lip 07 2016 Nowe obowiązki sprawozdawcze – raportowanie...

Od 1 lipca duże przedsiębiorstwa, które stosują oprogramowanie komputerowe do ewidencji finansowo – księgowej zobowiązani są do przekazywania do odpowiednich organów podatkowych danych z Ksiąg Podatkowych i dowodów księgowych w postaci tak zwanego Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK. Obowiązkiem tym objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa, jednakże tylko duże przedsiębiorstwa zobligowane są wprowadzenia zmian już od 1 lipca 2016 roku.

 

Ważne jest, że już na początku lipca obowiązek ten dotyczyć będzie duże przedsiębiorstwa, natomiast do końca czerwca 2018 roku mniejsze firmy będą mogły przekazywać dane w formie JPK dobrowolnie.

 

Od lipca 20148 roku zarówno małe jak i średnie jednostki na żądanie organów podatkowych koniecznie będą musiały przekazać na podstawie JPK wszystkie dane między innymi z:

 

- Ksiąg Rachunkowych,

- wyciągów bankowych,

- dowodów magazynowych,

- ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

- faktur VAT,

- ewidencji uproszczonych, w tym Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych oraz Karty Podatkowej.

doradztwo : : obowiązek podatkowy, organy podatkowe, jednolity plik kontrolny, zmiany od 1 lipca, duże przedsiębiorstwa