Archiwum maj 2014


maj 29 2014 Kwoty progów podatkowych.

Prawo podatkowe funkcjonujące w Polsce zakłada dwa rodzaje podatków:

progresywny od osób fizycznych podatek PIT,

liniowy od osób prawnych podatek CIT.

 

Oznacza to nic innego, jak to, że po przekroczeniu pewnej kwoty, uzyskane dochody zostaną opodatkowane wyższą stawką podatku.

 

Dochody najczęściej rozliczane są rocznie. Tak więc, jeżeli roczne dochody będą niższe niż 85 582 zł, to opodatkowanie będzie wynosiło 18%. Po przekroczeniu tej sumy, podatek będzie naliczany stawką 32%. Podatek wyliczany tą metodą będzie pomniejszany o kwotę wolną od podatku.

 

Każda osoba prawna jest opodatkowana stawką liniową, która wynosi 19%

 

próg podatkowy

doradztwo : :
maj 22 2014 O rachunkach bankowych...

Polskie prawo bankowe określa następujące rodzaje rachunków bankowych:

→ rachunek bieżący, czyli umożliwiający dokonywanie rozliczeń z otrzymywania i regulowania należności oraz zobowiązań,

→ rachunek pomocniczy, czyli służący do przeprowadzania różnych rozliczeń w innym banku niż ten, który prowadzi rachunek bieżący firmy lub do przeprowadzania operacji finansowych w precyzyjnie określonym celu,

→ rachunek lokaty terminowej, czyli przechowujący wszelkie możliwe nadwyżki finansowe przez czas wyznaczony i na warunkach zawartych w umowie podpisanej z bankiem,

→ rachunek oszczędnościowy, który przeznaczony jest w głównej mierze do osób fizycznych; dowodem na zawarcie tego typu umowy jest książeczka oszczędnościowa lub podobny dokument imienny,

→ rachunek walutowy, a więc umożliwiający prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej; przeznaczony przede wszystkim dla firm,

→ rachunek wspólny, który przeznaczony jest głównie dla osób fizycznych (np. małżeństwo),

→ rachunek maklerski, czyli prowadzony przez biura maklerskie w celu dokonywania zakupu i sprzedaży papierów wartościowych; pozwala także deponować papiery wartościowe, które nie występują w postaci gotówki,

→ rachunek kredytowy, czyli służący do obsługi pobieranych kredytów; pod kątem prawa bankowego nie jest rachunkiem, gdyż w trakcie zaciągania kredytu pojawia się na nim saldo ujemne, które zmniejszane jest przy każdej spłacanej racie kredytowej,

→ rachunek NOSTRO, a więc rachunek banku krajowego w banku zagranicznym,

→ rachunek LORO, a więc rachunek banku zagranicznego w banku krajowym.

rachunek bankowy

doradztwo : :
maj 16 2014 Rachunek bankowy firmy.

Przepisy prawa nie narzucają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania konta bankowego dla prowadzonej firmy, ponieważ wystarczy posiadać rachunek prywatny, za pomocą którego będą mogły mieć miejsce różnego rodzaju transakcje.


Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy firma dokonuje transakcji przekraczających wartością 15 000 euro. Wówczas nie liczy się ilość płatności, lecz ich wartość.


Podczas sporządzania wniosku CEIDG, przedsiębiorca nie ma możliwości wskazania w nim numeru konta firmowego, a jedynie prywatnego. Dzieje się tak dlatego, że dopiero po dokonaniu rejestracji firmy, można zakładać dla niej rachunek firmowy. Tak więc po zarejestrowaniu działalności, ponownie trzeba wybrać się do Urzędu Skarbowego i na wniosku CEIDG-1 dokonać odpowiedniego zapisu.


Po co zakładać konto firmowe?

Okazuje się, że posiadanie konta firmowego może znacznie ułatwić wiele spraw związanych z jej prowadzeniem. Otóż można zlecać obowiązkowe przelewy do ZUS i US, a także pozwala to rozdzielić pieniądze firmowe od prywatnych. Prócz tego przedsiębiorca, który posiada tylko rachunek prywatny w momencie wzięcia kredytu, nie będzie mógł wliczyć odsetek do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast możliwość taką daje konto firmowe.

konto firmowe

maj 10 2014 INWENTARYZACJA – w słowach kilku.

Co jest celem ?


Głównym celem, dla którego przeprowadzana jest inwentaryzacja jest urzeczywistnienie danych związanych ze stanem majątkowym i wynikiem finansowym danego przedsiębiorstwa w danym roku obrotowym.


Jakimi metodami może być przeprowadzona inwentaryzacja ?
- spis z natury (stosowany do policzalnych składników majątku np. pieniądze znajdujące się w kasie),
- potwierdzenie prawidłowości sald (stosowane w przypadku stanów środków pieniężnych na rachunku bankowym, zobowiązań oraz należności),
- weryfikacja (stosowana do pozostałych składników majątku, które nie zostały zakwalifikowane do dwóch poprzednich grup).


Terminy inwentaryzacji:
- środki trwałe, maszyny oraz urządzenia objęte budową – nie rzadziej niż co 4 lata,
- materiały, półfabrykaty, produkty gotowe, towary – nie rzadziej niż co 2 lata,
- zapasy towarów i materiałów, opakowania – nie rzadziej niż co rok,
- zapasy drewna w jednostkach o działalności leśnej – nie rzadziej niż co rok.


Jak przebiega inwentaryzacja?
- Powołanie składu komisji inwentaryzacyjnej.
- Powołanie i przeszkolenie wybranych zespołów spisowych.
- Sporządzenie dokumentów spisowych.
- Opracowanie pola spisowego.
- Dokonanie spisu z natury.
- Wycenienie spisanych składników majątku.
- Uzgodnienie otrzymanych sald.
- Porównanie wyniku z dokumentacją księgową.
- Przygotowane protokołu dotyczącego różnic inwentaryzacyjnych.
- Odszukanie przyczyn ewentualnych różnic.
- Sporządzenie protokołu rozliczającego powstałe różnice.
- Ujęcie oraz rozliczenie różnic w księgach rachunkowych.


Jakie dokumenty należy skompletować dokonując inwentaryzaji ?
- Oświadczenie osób, które są odpowiedzialne materialnie.
- Arkusze spisu z natury.
- Inwentaryzacyjny protokół z przeprowadzonej kontroli kasy.
- Protokół dotyczący wyceny zapasów niepełnowartościowych.
- Protokół z przeprowadzonej weryfikacji sald.
- Sprawozdanie z kontroli spisu z natury.
- Sprawozdanie zespołu spisowego z przygotowania i przebiegu spisu z natury w określonym polu spisowym.

inwentaryzacja