Kategoria: Doradztwo finansowe


lip 12 2018 Outsourcing księgowy

Usługa Outsourcingu polega na powierzeni funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu. Celem jest podniesienie efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność.


Powody, dla których warto korzystać z outsourcingu księgowego:

1. Doświadczenie i profesjonalizm – powierzasz swoje rachunki profesjonalistom, więc nie musisz się o nic martwić.

2. Oszczędność czasu zarządu - zarząd nie musi angażować się w kontrolę jakości efektywności pracy księgowych.

3. Koncentracja na działalności podstawowej – outsourcing księgowy pozwala na skupienie się tylko i wyłącznie na zasadniczej działalności.

4. Zarządzanie ryzykiem – zabezpieczasz się przed popełnieniem błędów, niedopilnowaniem terminów czy innych możliwych problemów.

5. Przekazanie odpowiedzialności – powierzając prowadzenie rachunkowości podmiotowi zewnętrznemu, odciążasz kadrę z odpowiedzialności karnej i cywilnej za ewentualne błędy.

6. Interdyscyplinarność – dzięki powierzeniu księgowości innemu podmiotowi zyskujesz spojrzenie na zagadnienia z wielu perspektyw i ujęcia ich kompleksowo.

lip 05 2018 Mały ZUS dla najmniejszych firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wykonywania wielu obowiązków przez przedsiębiorcę. Jednym z obowiązków jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Rząd przyjął projekt tzw. małego ZUS-u, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Mały ZUS dotyczyć będzie osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Przychody tych osób za 2018 roku nie mogą przekroczyć średniomiesięcznie 5250 złotych. Po zmianie najmniejsze firmy będą opłacać składki do ZUS w wysokości ok. 660 złotych, zamiast 1200 złotych.


Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w jednej wysokości bez względu na osiągane przychody.


Wprowadzenie takich zmian ma na celu:
- poprawienie sytuacji finansowej najmniejszych firm,
- ograniczenie szarej strefy,
- poprawienie “przeżywalności” firm,
- pobudzenie aktywności zawodowej,
- zwiększenie perspektyw rozwoju małej firmy.

 

doradztwo : : zus  
cze 28 2018 Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia pieniężne...

Rozliczenia pieniężne często są określane jako świadome oraz zgodne z prawem rozdysponowywanie środków pieniężnych między dwoma jednostkami gospodarczymi, instytucjami, jak również osobami fizycznymi. Może się to odbywać w dwóch formach, a mianowicie – gotówkowo, bądź bezgotówkowo.

Rozliczenia gotówkowe odbywają się za pośrednictwem kasy przez kasjera. Dodatkowo kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość przeprowadzenia operacji kasowych. Z kolei rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są za pośrednictwem banku.

Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy m.in.:
- czeki gotówkowe,
- wpłaty gotówkowe,
- wypłata gotówkowa,
- dowód wpłaty środków na rachunek bankowy.


Miano rozliczeń bezgotówkowych posiada m.in.:
- polecenie przelewu,
- polecenie zapłaty,
- bankowe inkaso faktur,
- czeki rozrachunkowe,
- weksle,
- karty płatnicze,
- akredytywa.

Polscy przedsiębiorcy od 1994 roku mają obowiązek prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych z podmiotami gospodarczymi. W związku z tym, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego i zgłoszenia tego faktu do właściwego Urzędu Skarbowego.

cze 05 2018 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat inaczej określany jest jako rachunek wyników. RZiS to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów, z których składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem RZiS jest przedstawienie informacji o wyniku finansowym firmy oraz o efektywności działalności gospodarczej. Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach, które należą do Unii Europejskiej określana jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r


Rachunek Zysków i Strat przedstawia zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania poprzez podsumowanie osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.


RZiS może zostać sporządzony w dwóch wariantach - kalkulacyjnym lub porównawczym. Wybór wariantu uzależniony jest od sposobu ewidencji księgowej.


W rachunku zysków i strat wynik finansowy rozbijany jest na części:
- przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe,
- wynik zdarzeń gospodarczych.

 

doradztwo : : rzis  
maj 25 2018 Storno

Podczas ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych może zdarzyć się błąd. W tej sytuacji osoba zajmująca się ewidencją może skorzystać ze storna.

Storno zostało wprowadzone w celu możliwości poprawienia błędów księgowych bez konieczności skreśleń, co umożliwia zachowanie:
- czytelności zapisów,
- kolejności numeracji zapisów,
- całej historii dokonanych księgowań.

Storno określa się jako zapis anulujący błędną operację księgową. Wyróżniamy storno czarne oraz storno czerwone.


STORNO CZARNE

Storno czarne polega na dokonaniu zapisu korygującego wcześniejszy zapis księgowy, na tych samych kontach, jednak po odwrotnych stronach. Poprawienie błędu stornem czarnym nie ma wpływu na wynik finansowy oraz na sumę bilansową, lecz powoduje zmianę w obrotach.


STORNO CZERWONE

Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu na tych samych kontach oraz po tych samych stronach i w tej samej wartości, lecz ze znakiem “-”. Znaku tego nie pisze się dosłownie. Zapis księgowy powtarza się kolorem czerwonym lub bierze się go w ramkę. Podczas zamknięcia konta kwota, która jest zapisana na czerwono lub znajduje się w ramce musi zostać odjęta.