Najnowsze wpisy


wrz 28 2018 Dostawa bez faktury

Podczas prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów każde nabycie towarów i materiałów musi być natychmiast zewidencjonowane w księdze zaraz po ich otrzymaniu, a najpóźniej tuż przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży.  

Co jednak powinniśmy zrobić gdy otrzymamy towar bez faktury?

Jeżeli towar lub materiał zostanie dostarczony bądź jeżeli przekazano go do obrotu bez faktury wówczas ewidencja danego zapisu może nastąpić w oparciu o opis dostawy. W związku z tym dokument ten musi zawierać:

- imię i nazwisko dostawcy,
- adres dostawcy,
- ilość towarów lub materiałów,
- rodzaj,
- cenę jednostkową,
- wartość i datę dostawy,
- podpis osoby, która przyjmuje dostawę.   

Odpowiednio sporządzony opis także jest dowodem zakupu w związku z czym musi być dołączony do późniejszej faktury. Jeżeli zamiast opisu dostarczono specyfikację, która zawiera powyższe elementy wówczas może zastąpić opis dostawy. Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy wartością na fakturze, a w sporządzonym opisie sprzedaży wówczas należy różnicę tą ewidencjonować w księdze w dniu, w którym otrzymamy fakturę.  

 

wrz 21 2018 Utrata prawa do ryczałtu

Podatnicy opodatkowani ryczałtem w niektórych sytuacjach mogą stracić prawo do korzystania z tej formy opodatkowania. Zastanówmy się czym może być to spowodowane?

Podstawą opodatkowania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, jest jak sama nazwa wskazuje przychód przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może pomniejszyć podstawy o koszty związane z jego uzyskaniem. 
Stawka ryczałtu jest stała i niezależna od wysokości osiąganych przychodów. Wysokość stawki jest inna dla różnych rodzajów działalności. 

 

Przesłanką do utraty prawa do ryczałtu mogą być następujące sytuacje:

 

- uzyskanie przychodu z tytułu prowadzenia apteki, lombardu, kantoru wymiany walut, wykonywania wolnego zawodu oraz handlu częściami i akcesoriami do samochodów,
- wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą, za wyjątkiem energii elektrycznej,

- sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy.

 

W momencie utraty prawa do korzystania z ryczałtu podatnicy do końca roku muszą rozliczać się na podstawie skali podatkowej.  

 

wrz 14 2018 Podstawowe informacje o KPiR

Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest narzędziem ewidencji księgowej, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w ramach księgowości uproszczonej.


W KPiR ujmuje się:
- osiągnięte przychody,
- kupno towarów handlowych,
- kupno materiałów podstawowych,
- pozostałe koszty związane z powyższymi zakupami,
- wynagrodzenia w formie gotówkowej, jak również w naturze,
- wydatki powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązuje:
- osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a rozliczają się na zasadach ogólnych, bądź za pomocą podatku liniowego,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki partnerskie.


Powyżej wymienione podmioty nie mogą wykazywać przychodów ze sprzedaży w wartości wyższej niż 2 000 000 euro. Przekraczając dany limit, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby przejść na prowadzenie pełnej księgowości.

wrz 06 2018 Czym różni się kredyt od pożyczki?

Wiele osób w dzisiejszych czasach wciąż myli ze sobą pojęcia „kredyt” i „pożyczka”, a wręcz pojęcia te są stosowane zamiennie. Jak się jednak w praktyce okazuje – pojęcia te mają różne znaczenia. Otóż pożyczki wiążą się ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności, a natomiast kredyty podlegają bardzo ścisłym regulacjom. W związku z tym, postanowiliśmy przedstawić Państwu garść różnic pomiędzy tymi dwoma formami pozyskania kapitału.


Informacje o kredycie:
- proces udzielania kredytów regulowany jest prawem bankowym,
- kredyty są udzielane przez banki,
- podmiotami kredytu są kredytodawca (bank) oraz kredytobiorca,
- umowa kredytu zobowiązuje kredytobiorcę do oddania określonej sumy pieniędzy kredytodawcy,
- kredytu udziela się na konkretnie określony cel,
- przedmiot kredytu stanowi określona suma pieniędzy,
- kredyt w każdym przypadku jest odpłatny,
- umowę kredytu należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć.


Informacje o pożyczce:
- pożyczki może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna,
- podmiotami umowy o pożyczkę jest pożyczkodawca i pożyczkobiorca,
- pożyczka nie musi być udzielona na określony cel,
- pożyczka nie musi być odpłatna,
- jeśli wartość pożyczki nie przekracza 500 zł, nie wymaga się sporządzenia umowy pożyczki,
- proces udzielania pożyczek regulowany jest przez prawo bankowe.

 

sie 30 2018 Kontrola firmy – kto ma takie możliwości?...

Każdy przedsiębiorca, który podjął się prowadzenia własnej działalności gospodarczej musi liczyć się nie tylko z zyskami, ale również z konsekwencjami owej decyzji. Jak się okazuje jedną z tych konsekwencji jest to, iż jednostka może zostać skontrolowana przez organy państwowe, których zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości wykonywanych działań.

Przepisy prawa informują nas o tym, iż prawo do przeprowadzenia kontroli mają wszystkie organy, a więc zarówno prezydent miasta, jak i burmistrz czy wójt, mają możliwość sprawdzenia działalności jeśli otrzymają zgłoszenie na temat naruszenia prawa przez przedsiębiorcę. Dodatkowo jeśli dane naruszenie wiążę się z np. zagrożeniem dla środowiska, mają oni możliwość zakazać prowadzenia owej działalności. Prócz powyższego, prawo do kontroli mają również organy, które zajmują się wydawaniem koncesji i mają oni prawo do skontrolowania czy dana działalność jest zgodna z przyznaną koncesją.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż przed rozpoczęciem kontroli, dany organ jest zobowiązany do poinformowania poprzez wysłanie zawiadomienia do właściciela przedsiębiorstwa o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli oraz jej zakresie.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy nieobowiązkowe jest wcześniejsze powiadomienie przedsiębiorcy i do sytuacji tych zaliczamy sytuacje, kiedy:
- istnieje podejrzenie o tym, iż w przedsiębiorstwie zostało popełnione przestępstwo,
- kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa,
- kiedy kontrola wynika z naruszenia ustawy o ochronie konkurencji,
- firma zagraża bezpośrednio środowisku, bądź ludziom,
- istnieje podejrzenie o narkomanię,
- przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania i doręczenie pisma jest niemożliwe.

Zachęcamy również do zapoznania się z informajami na temat paragonu, rachunku oraz faktur!