Najnowsze wpisy


wrz 21 2018 Utrata prawa do ryczałtu

Podatnicy opodatkowani ryczałtem w niektórych sytuacjach mogą stracić prawo do korzystania z tej formy opodatkowania. Zastanówmy się czym może być to spowodowane?

Podstawą opodatkowania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, jest jak sama nazwa wskazuje przychód przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może pomniejszyć podstawy o koszty związane z jego uzyskaniem. 
Stawka ryczałtu jest stała i niezależna od wysokości osiąganych przychodów. Wysokość stawki jest inna dla różnych rodzajów działalności. 

 

Przesłanką do utraty prawa do ryczałtu mogą być następujące sytuacje:

 

- uzyskanie przychodu z tytułu prowadzenia apteki, lombardu, kantoru wymiany walut, wykonywania wolnego zawodu oraz handlu częściami i akcesoriami do samochodów,
- wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą, za wyjątkiem energii elektrycznej,

- sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy.

 

W momencie utraty prawa do korzystania z ryczałtu podatnicy do końca roku muszą rozliczać się na podstawie skali podatkowej.  

 

wrz 14 2018 Podstawowe informacje o KPiR

Tytułowa Księga Przychodów i Rozchodów jest narzędziem ewidencji księgowej, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w ramach księgowości uproszczonej.


W KPiR ujmuje się:
- osiągnięte przychody,
- kupno towarów handlowych,
- kupno materiałów podstawowych,
- pozostałe koszty związane z powyższymi zakupami,
- wynagrodzenia w formie gotówkowej, jak również w naturze,
- wydatki powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązuje:
- osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a rozliczają się na zasadach ogólnych, bądź za pomocą podatku liniowego,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki partnerskie.


Powyżej wymienione podmioty nie mogą wykazywać przychodów ze sprzedaży w wartości wyższej niż 2 000 000 euro. Przekraczając dany limit, przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby przejść na prowadzenie pełnej księgowości.

wrz 06 2018 Czym różni się kredyt od pożyczki?

Wiele osób w dzisiejszych czasach wciąż myli ze sobą pojęcia „kredyt” i „pożyczka”, a wręcz pojęcia te są stosowane zamiennie. Jak się jednak w praktyce okazuje – pojęcia te mają różne znaczenia. Otóż pożyczki wiążą się ze zdecydowanie mniejszą ilością formalności, a natomiast kredyty podlegają bardzo ścisłym regulacjom. W związku z tym, postanowiliśmy przedstawić Państwu garść różnic pomiędzy tymi dwoma formami pozyskania kapitału.


Informacje o kredycie:
- proces udzielania kredytów regulowany jest prawem bankowym,
- kredyty są udzielane przez banki,
- podmiotami kredytu są kredytodawca (bank) oraz kredytobiorca,
- umowa kredytu zobowiązuje kredytobiorcę do oddania określonej sumy pieniędzy kredytodawcy,
- kredytu udziela się na konkretnie określony cel,
- przedmiot kredytu stanowi określona suma pieniędzy,
- kredyt w każdym przypadku jest odpłatny,
- umowę kredytu należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć.


Informacje o pożyczce:
- pożyczki może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna,
- podmiotami umowy o pożyczkę jest pożyczkodawca i pożyczkobiorca,
- pożyczka nie musi być udzielona na określony cel,
- pożyczka nie musi być odpłatna,
- jeśli wartość pożyczki nie przekracza 500 zł, nie wymaga się sporządzenia umowy pożyczki,
- proces udzielania pożyczek regulowany jest przez prawo bankowe.

 

sie 30 2018 Kontrola firmy – kto ma takie możliwości?...

Każdy przedsiębiorca, który podjął się prowadzenia własnej działalności gospodarczej musi liczyć się nie tylko z zyskami, ale również z konsekwencjami owej decyzji. Jak się okazuje jedną z tych konsekwencji jest to, iż jednostka może zostać skontrolowana przez organy państwowe, których zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości wykonywanych działań.

Przepisy prawa informują nas o tym, iż prawo do przeprowadzenia kontroli mają wszystkie organy, a więc zarówno prezydent miasta, jak i burmistrz czy wójt, mają możliwość sprawdzenia działalności jeśli otrzymają zgłoszenie na temat naruszenia prawa przez przedsiębiorcę. Dodatkowo jeśli dane naruszenie wiążę się z np. zagrożeniem dla środowiska, mają oni możliwość zakazać prowadzenia owej działalności. Prócz powyższego, prawo do kontroli mają również organy, które zajmują się wydawaniem koncesji i mają oni prawo do skontrolowania czy dana działalność jest zgodna z przyznaną koncesją.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż przed rozpoczęciem kontroli, dany organ jest zobowiązany do poinformowania poprzez wysłanie zawiadomienia do właściciela przedsiębiorstwa o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli oraz jej zakresie.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy nieobowiązkowe jest wcześniejsze powiadomienie przedsiębiorcy i do sytuacji tych zaliczamy sytuacje, kiedy:
- istnieje podejrzenie o tym, iż w przedsiębiorstwie zostało popełnione przestępstwo,
- kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa,
- kiedy kontrola wynika z naruszenia ustawy o ochronie konkurencji,
- firma zagraża bezpośrednio środowisku, bądź ludziom,
- istnieje podejrzenie o narkomanię,
- przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania i doręczenie pisma jest niemożliwe.

Zachęcamy również do zapoznania się z informajami na temat paragonu, rachunku oraz faktur!

sie 23 2018 Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego...

Podmiotowe zwolnienie z VAT-u jest przyznawane na podstawie obrotu podatnika. Możliwość ta obejmuje podatników, w przypadku których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył kwoty 200 000 zł. Ważne jest, aby pamiętać o tym, iż do kwoty tej nie wliczana jest wartość podatku.


Może pojawić się sytuacja, kiedy to podatnicy spełniający wymienione wyżej warunki, nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia. Do podatników tych zaliczamy podmioty, które:
- dokonują dostaw towarów takich, jak np. złoto, srebro, platyny i produkty jubilerskie,

- dokonują dostaw towarów opodatkowanych z tytułu akcyzy (wyjątek stanowi energia elektryczna, wyroby tytoniowe, samochody osobowe),
- dokonują dostaw nowych środków transportu,
- oferują świadczenie usług prawniczych,
- oferują doradztwo (wyjątkiem jest doradztwo rolnicze),
- oferują usługi jubilerskie,
- nie posiadają siedziby firmy na terytorium kraju.