Archiwum sierpień 2017


sie 30 2017 Umowy terminowe - ograniczenia

Po więcej informacji o księgowości zapraszamy na naszą stronę główną!


Zawieranie umów terminowych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem uległo sporym ograniczeniom. Domagały się tego przede wszystkim związki zawodowe. Aktualnie łączna liczba tego typu umów zawartych między tymi stronami nie może przekroczyć trzech. Nie mogą być również podpisywane na zbyt długi okres czasu, bez względu na ich ilość czas ich zawarcia nie może przekroczyć 33 miesięcy.


Co stanie się gdy przedsiębiorca będzie próbował zawrzeć czwartą umowę terminową? Wówczas zostanie ona przekształcona w umowę na czas nieokreślony, której maksymalny czas trwania będzie wynosił 3 miesiące.


Oczywiście będą występować także wyjątki. Podpisać umowę na czas określony w konkretnych sytuacjach np. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika i zatrudnienia jego zastępcy, wykonywania pracy sezonowej bądź dorywczej.


Zasady wypowiedzenia również uległy zmianie. Jego długość będzie zależała od długości zatrudnienia. Jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż pół roku to wypowiedzenie należy wręczyć nie później niż 2 tygodnie przed ustaniem współpracy. Gdy okres dotyczy okresy od 6 miesięcy do trzech lat wypowiedzenie będzie trwało miesiąc, a powyżej trzech lat 3 miesiące.

sie 23 2017 Gdy przedłuża się kontrola skarbowa…

Kontrola podatkowa stanowi podstawową formę sprawdzania prawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Może być przeprowadzona wobec każdego podmiotu, który jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a jak wiadomo podatki płacić muszą wszyscy.


Organy podatkowe powinny działać szybko i wnikliwie. Zgodnie z przepisami kontrola skarbowa powinna trwać nie więcej niż trzy miesiące. Co jednak gdy procedura się przedłuża? Należy zdać sobie sprawę, że może tak się stać wyłącznie jeżeli kontrolowanemu zostaną przekazane stosowne przyczyny ich przedłużenia wraz z nowym terminem jej zakończenia. w razie niedopełnienia tego obowiązku dokumenty dostarczone poza wyznaczonym czasem kontroli nie będą traktowane jako dowody. Przepisy odnośnie terminu zakończenia kontroli nie mają zastosowania jeżeli jest ona wykonywana na podstawie przepisów unijnych bądź ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Nie ma także żadnych przepisów, które określałyby czas pomiędzy poszczególnymi kontrolami. Tak więc może ona nastąpić niemal w każdym momencie.

sie 16 2017 Wniosek o interpretację podatkową

Interpretację wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika, jest to tak zwana interpretacja indywidualna.


Wniosek taki może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.


Krajowa Informacja Skarbowa w przeciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku ma obowiązek wydać interpretację. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z jej treścią wówczas może złożyć skargę w przeciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. W przeciągu kolejnych 30 dni może zmienić interpretację, jeżeli nie zrobi tego w tym terminie wówczas uznaje się że stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

sie 08 2017 Rozliczenie PIT online

Rozliczenie PIT-u online nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale również uniknąć wielu błędów. W licznych przypadkach pozwala też przyspieszyć zwrot podatku.


Wiele osób obawia się jednak, iż mimo wysłania swojej deklaracji ta nie trafi do urzędu, a oni nie będą tego świadomi. Spokojnie, takie ryzyko nie istnieje o ile ma się odpowiednią wiedzę. Wysyłając rozliczenie PIT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego urząd w odpowiedzi odsyła wiadomość zwrotną, czyli UPO.


UPO to urzędowe potwierdzenie odbioru. Data jego otrzymania stanowi moment złożenia deklaracji. Potwierdzenie to warto przechowywać gdyż może okazać się przydatne podczas kontroli skarbowej. Czas jego magazynowania powinien być nie krótszy niż 5 lat, gdyż dopiero po tym okresie dochodzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego.


UPO zazwyczaj dociera do odbiorcy w zaledwie kilka minut od momentu złożenia deklaracji. Co ważne UPO otrzyma wyłącznie podatnik, który przeszedł pozytywnie weryfikację.

sie 01 2017 Bezpłatny posiłek w delegacji - odliczenie...

Na naszej stronie głónej znajdziesz wiele ciekawych informacji dotyczących księgowości dla firm!


Podczas podróży służbowej pracownikowi przysługują odpowiednie diety w proporcji:
- śniadanie - 25% diety,
- obiad - 50% diety,
- kolacja - 25% diety.


Pracodawca od diety może odliczyć odpowiednią część, jeżeli zapewnił pracownikowi bezpłatne wyżywienie. Taką sytuacją może być np. nocleg w hotelu, w którego cenę wliczone jest śniadanie, wykupienie przelotu w klasie business, w której serwowany jest posiłek, zorganizowanie kolacji biznesowej, w której musi uczestniczyć delegowany pracownik.


Co jednak gdy za kolację z kontrahentem zapłaci strona przeciwna? Czy w takim momencie dieta jest odliczana?


Jeżeli dane spotkanie dotyczyło realizacji zadań służbowych wówczas należy uznać, iż posiłek został mu zapewniony, a więc należy go odliczyć od diety.


wielu pracowników nie przyznaje się jednakże do takowych sytuacji, co jest postępowaniem niewłaściwym. W razie jego wykrycia pracownik poniesie z tego tytułu konsekwencje.