Archiwum czerwiec 2014


Doradztwo finansowe 
cze 30 2014 Metoda degresywna – co to takiego?

Metoda, o której mowa umożliwia zastosowanie wysokiego współczynnika, dzięki któremu istnieje możliwość skrócenia czasu amortyzacji środka trwałego.

 

Metoda degresywna może być stosowana przez podatników, którzy dążą do szybkiego wygenerowania wysokich kosztów podatkowych.

 

Na czym polega metoda degresywna?

- Obowiązkiem podatnika jest ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

- Przez pierwszy rok stosowana jest stawka pochodząca z wykazu stawek powiększona o współczynnik 2,0.

- Po pierwszym roku dokonywana jest aktualizacja wartości początkowej (od wartości początkowej odejmuje się wartość odpisów dokonanych w pierwszym roku).

- Po zaktualizowaniu wartości, ponownie dokonuje się odpisów według stawki z wykazu powiększonej o współczynnik 2,0.

- W momencie, gdy zaktualizowana wartość zostanie zrównana z wartością roczną, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, a więc od wartości początkowej zgodnie ze stawką określoną przez wykaz.

 

W przypadku jakich środków trwałych można zastosować metodę degresywną?- maszyn i urządzeń,

- zaliczających się do 2-6 i 8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych,

- środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. 

metoda degresywna

doradztwo : : amortyzacja, metoda degresywna
Doradztwo finansowe 
cze 24 2014 Więcej o amortyzacji – metoda progresywna....

Metoda, o której mowa jest nazywana także metodą rosnących odpisów amortyzacyjnych. Mówi ona o tym, że wraz ze „starzeniem” się danego obiektu, wzrasta koszt jego eksploatacji, na co wpływają częstsze naprawy i remonty.

 

Metoda ta charakteryzuje się tendencją rosnących stawek odpisów.

 

Opisywana metoda znalazła zastosowanie, gdy zakupiony środek trwały lub inny obiekt stopniowo osiąga założoną w projekcie zdolność produkcyjną. Jednak w praktyce rzadko stosuje się metodę progresywną, z racji tego, że nie odpowiada ona procesowi zużywania się środków trwałych.

 

W trakcie ustalania okresu amortyzacji oraz rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się wpływ:
- liczby zmian, w których pracuje środek trwały,
- wydajności środka trwałego,
- zaobserwowanego tempa rozwoju techniczno-ekonomicznego,
- ograniczeń w używaniu środka trwałego,
- przewidywanej w momencie likwidacji cena sprzedaży netto. 

 

metoda progresywna

doradztwo : : amortyzacja, metoda progresywna
Doradztwo finansowe 
cze 16 2014 Czas na metodę liniową.

Jest to podstawowa metoda amortyzacji środków trwałych, którą dokonuje się jedynie w oparciu o wskazane w tabeli roczne stawki amortyzacyjne.

 

Aby podmiot mógł korzystac z tej metody, powinien:

- ustalić dokładną wartość początkową środka trwałego, 

- ustalić rodzaj środka trwałego na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), aby móc wpisać go do ewidencji, 

- na podstawie tabeli ustalić wartość procentową amortyzacji,

- ustalić miesięczny/kwartalny/roczny odpis amortyzacyjny, 

- wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

- rozpocząć rozliczanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

 

 

Przedsiębiorca ma możliwość dokonywania różnego rodzaju zmian w stawkach zamieszczonych w wykazie. Stawki mogą być obniżane dla poszczególnych środków trwałych, ale zmiany stawki dokonuje się od miesiąca wprowadzenia środka do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. 

 

 

metoda liniowa

doradztwo : : amortyzacja, metoda liniowa
Doradztwo finansowe 
cze 10 2014 Krótko o amortyzacji.

Jak zapewne wiesz, każdy użytkowany środek trwały ulega zużyciu. Czas, przez który się to odbywa jest uzależniony od celu przeznaczenia i sposobu użytkowania. Wraz z czasem, dane środki trwałe tracą na wartości i właśnie w związku z tym, prezentowanie w bilansie ich wartości początkowej, byłoby błędem.

Z tego powodu w rachunkowości opracowane zostały sposoby tzw. amortyzacji i umorzenia środków trwałych. Amortyzacja jest wartością odpisywaną w koszty w danym czasie obrachunkowym, a umorzenie jest sumą wcześniejszych amortyzacji (odpisów), które koryguje wartość środka trwałego do bilansu.


Metody amortyzacji:

metoda liniowa,

metoda progresywna,

metoda degresywna,

metoda naturalna.

amortyzacja

doradztwo : : amortyzacja, umorzenie środka trwałego
Doradztwo finansowe 
cze 04 2014 Deklaracje skarbowe, o których warto wiedzieć...

PIT-16

Wniosek związany z zastosowaniem opodatkowania w formie karty podatkowej. Formularz należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, od którego będzie stosowana ta forma, a w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku, wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem działalności.

 

PIT-16A

Deklaracja związana z wysokością składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłacone oraz odliczone w formie karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz musi zostać złożony do 31 stycznia roku następnego.

 

PIT-28

Zeznanie podatkowe od osiągniętego dochodu, wysokości zastosowanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy. Formularz składany jest za dany rok podatkowy do 31 stycznia roku następnego.

 

PIT-36

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Formularz ten jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Formularz trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następnego.

 

PIT-36L

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Formularz ten jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku dochodowego metodą stawki liniowej.

 

CIT-8

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika od osób prawnych. W danym roku podatkowym składa się go do końca 3 miesiąca kolejnego roku.

 

PIT-4R

Deklaracja roczna związana z pobranymi zaliczkami na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Formularz składany jest do 31 stycznia roku następnego.

 

PIT-8AR

Deklaracja roczna dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego. Formularz za dany rok składany jest do 31 stycznia roku następnego.

 

PIT-11

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w konkretnym roku podatkowym. Formularz składany jest do końca lutego następnego roku i należy go przekazać zarówno Urzędowi Skarbowemu, jak i pracownikowi, który dane dochody uzyskał.

 

PIT-40

Możliwość rocznego obliczenia podatku przez płatnika na złożony wniosek podatnika. Formularz składany jest za rok podatkowy do końca lutego następnego roku podatkowego. Przekazuje się go do Urzędu Skarbowego i pracownikowi.

 

VAT-7

Deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług. Składa się go miesięcznie do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

 

VAT-10

Deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług, składana przez podatników przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Formularz należy złożyć do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

 

VAT-UE

Informacja związana z podsumowaniem dokonanych dotychczas transakcji wewnątrzwspólnotowych. Do złożenia tego formularzu zobowiązane są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych. Formularz należy składać za okresy miesięczne do 15 (wersja papierowa) lub 25 (wersja elektroniczna) dnia miesiąca następnego.

 

deklaracje podatkowe

doradztwo : :