Archiwum kwiecień 2014


Doradztwo finansowe 
kwi 30 2014 Pismo urzędowe w skrzynce mailowej? Tak,...

Zmiany, zmiany... Przedsiębiorca chcąc, aby jego firma prosperowała zgodnie z najwyższymi standardami, powinien być na bieżąco. Dlatego jeżeli jeszcze nie słyszałeś o możliwości, którą jest otrzymywanie korespondencji urzędowej na firmowego e-maila, to czas zapoznać się z tą opcją.

 

Otóż od 11 maja br. przedsiębiorca będący podatnikiem, będzie mógł otrzymywać wszelkiego rodzaju korespondencję z Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

 

Skąd ta zmiana ? Nowe założenia wynikają z nowelizacji ordynacji podatkowej, która wejdzie w życie właśnie 11 maja. Poprzez to organy podatkowe będą miały możliwość przesyłania podatnikom decyzji, postanowień, interpretacji, wezwań, wyjaśnień oraz zeznań. Rzecz jasna będzie to działało w dwie strony, ponieważ przedsiębiorca składając odpowiednie pismo, będzie również mógł drogą elektroniczną składać wszelkie dokumenty urzędowe.

 

Kilka słów o tym, jak to będzie w praktyce...

Dokumenty będą przesyłane do pobrania na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdyby podatnik nie odebrał wiadomości, po 7 dniach zostanie ona wysłana powtórnie. Jednak nieodebranie drugiej wiadomości, po upływie 14 dni będzie uważane za dokonane (licząc od dnia przesłania pierwszej wersji zawiadomienia).

 

Opcja bardzo wygodna zarówno dla Urzędu Skarbowego, jak i podatnika, który musi liczyć się z uważnym sprawdzaniem swojej poczty elektronicznej, której zignorowanie lub niedostrzeżenie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Wszystko ma swoje wady i zalety, dlatego do Ciebie, jako przedsiębiorcy należy przeanalizowanie sytuacji firmy, aby następnie móc podjąć decyzję.

Dokumenty z Urzędu Skarbowego

doradztwo : :
Doradztwo finansowe 
kwi 22 2014 Rok obrotowy !

Rok obrotowy – okres rozliczeniowy, który nieprzerwanie składa się z dwunastu miesięcy. Przeważnie pokrywają się one z rokiem kalendarzowym. Czas ten stosowany jest również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub wszelkie jego zmiany są określane przez statut lub umowę danej spółki. Jeżeli nastąpi sytuacja, że jednostka swoją działalność rozpocznie w drugiej połowie roku, to ma możliwość, aby księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe za ten czas połączyć z księgami i sprawozdaniami za rok poprzedni.

 

W przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok po zmianie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

 

W prowadzonym przez firmę planie kont muszą zostać przedstawione daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego. Wśród tych informacji należy również podać okresy sprawozdawcze z uwzględnieniem sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym.

 

Ciekawostka !

W Wielkiej Brytanii rok obrotowy zaczyna się 6 kwietnia, a w Stanach Zjednoczonych 1 października. 

rok obrotowy

doradztwo : : rok obrotowy, rochunkowość
Doradztwo finansowe 
kwi 15 2014 Zasady przechowywania e-faktur.

Jak wiadomo, w świecie przedsiębiorców aż roi się od wszystkiego, co wiążę się z „e-”. Nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele takich kwestii otacza Cię w codziennym życiu np. e-księgowość, e-bankowość, e-dziennik, itp.

 

Jedną z takich właśnie opcji są również e-faktury, które są coraz częściej stosowane w relacjach z kontrahentami. Jednak faktury muszę być archiwizowane i ten obowiązek dotyczy również faktur sporządzanych online. Nie zależnie od tego, czy jesteś wystawcą, czy odbiorcą takiej faktury, musisz te dokumenty zachować w firmie.

 

Bardzo istotne jest to, że osoba, która wystawia fakturę, musi posiadać fakturę w formacie, który uniemożliwia jakąkolwiek inferencję osób trzecich. Takim formatem może być np. plik PDF. Wówczas wystawiany dokument sprzedaży musi być odpowiednio przechowywany, gdyż na wypadek kontroli przy możliwości zmiany danych transakcji, obowiązek archiwizacji nie będzie spełniony, a to z kolei wiążę się z nałożeniem kary.

 

Minister finansów wydał oświadczenie, mówiące o tym, że faktury przesłane drogą elektroniczną muszą być przechowywane z zachowaniem podziału na okresy rozliczeniowe. Dokumenty archiwizowane na serwerze firmowym, muszą być skompletowane w odpowiednią strukturę katalogową.

 

Nie ma narzuconego miejsca, w którym powinny być zlokalizowane e-faktury. Ważne jest jednak, aby osoby do tego upoważnione, o każdej porze miały do niego dostęp. Firma ma obowiązek, aby zapewnić wszystkim firmowym dokumentom bezpieczeństwo, więc to również dotyczy tych, które znajdują się na wszelkiego rodzaju nośnikach elektronicznych. Dlatego zaleca się, aby firma opracowała sposób na ewentualne odzyskiwanie kopii zapasowych, co będzie bardzo przydatne na wypadek awarii serwera z ważnymi dokumentami.

 

Przedsiębiorca ma swobodę działania w kwestii przechowywania tego rodzaju faktur, tylko w przypadku, jeśli spełni poniższe warunki:

brak możliwości ingerowania w ich treść,

czytelność i przejrzystość dokumentów,

łatwość w wyszukaniu,

dostępność dla organów kontrolujących,

potwierdzone zostało pochodzenie dokumentów.

e-faktury

doradztwo : :
Doradztwo finansowe 
kwi 08 2014 Więcej na temat dowodów księgowych

Otóż są to dokumenty, które potwierdzają zaistniałe wydarzenia gospodarcze zaistniałe w prowadzonej ewidencji księgowej. Sporządza się je w celu późniejszej analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Stanowią one wiarygodny dowód w sytuacji zaistnienia ewentualnych sporów.

 

Ze względu na dużą ilość i różnorodność dowodów, dokonuje się ich klasyfikacji, aby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie.

 


Tym sposobem wyróżniamy:

→ dowody zewnętrzne obce, a więc oryginalne wersje dokumentów otrzymywanych od kontrahentów (FaVAT zakupu, rachunki),

 

 dowody zewnętrzne własne, a więc dokumenty, które przedsiębiorstwo w oryginale przekazuje swoim kontrahentom (FaVAT sprzedaży, protokoły reklamacyjne, rachunki),

 

→ dowody wewnętrzne, a więc dowody związane z operacjami zachodzącymi w firmie, np. :

 

OPERACJE MATERIAŁOWE

 

PZ – przyjęcie zewnętrzne

WZ – wydanie zewnętrzne

RW – rozchód wewnętrzny

ZW – zwrot wewnętrzny

MM – przesunięcie międzymagazynowe

LT – likwidacja środka trwałego

OT – przyjęcie środka trwałego

PT – przekazanie środka trwałego

PW – przyjęcie wewnętrzne

i arkusze spisu z natury

 

OPERACJE ROZRACHUNKOWE

 

KP - kasa przyjmie

KW – kasa wypłaci

RK – raport kasowy

WB – wyciąg bankowy

i noty księgowe

 

OPERACJE ROZLICZENIOWE

 

PK - polecenie księgowania

LP – lista płac


 

Prócz tego, dowody możemy podzielić ze względu na etapy jego sporządzania:

 dowód źródłowy, czyli pierwotny – potwierdza dokonanie operacji gospodarczej

 

 dowód wtórny – wystawiany w oparciu o sporządzony wcześniej dokument pierwotny.

 

doradztwo : :
Doradztwo finansowe 
kwi 01 2014 Co może skontrolować „skarbówka” ?

Kontrola skarbowa przeważnie jest przeprowadzana z polecenia Urzędu Skarbowego, który chce sprawdzić poprawność funkcjonowania danego przedsiębiorcy według narzuconych mu przez przepisy prawa podatkowego obowiązków.

 

* W czasie kontroli skarbowej sprawdzane są zapisy w księgach podatkowych, które są najważniejszym źródłem informacji jeśli chodzi o ustalenie podatków należnych od firmy. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów, osoba przeprowadzająca kontrolę ma wgląd do wszelkiego rodzaju dowodów księgowych, do których zaliczyć można faktury, rachunki, raporty fiskalne, a także urzędowe potwierdzenia zapłaty.

 

* Prócz tego, przedsiębiorca może zostać poproszony o udostępnienie wszystkich archiwalnych deklaracji VAT i PIT za okres pięciu lat wstecz. W takim przypadku nie może odmówić. Kontrola przeprowadzana przez Urząd Skarbowy może także dotyczyć kas fiskalnych znajdujących się w przedsiębiorstwie.

 

* Kontrola ma za zadanie wykryć w przedsiębiorstwie ewentualne ukrywane dochody. W sytuacji wykrycia takowych, właściciel firmy zostanie ukarany tzw. podatkiem od nieujawnionych przychodów.  

 

 

kontrola skarbowa

doradztwo : : podatek, kontrola skarbowa