Archiwum maj 2017


maj 29 2017 Komu powierzyć prowadzenie księgowości?...

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi firmowej księgowości!


Księgowość to tak ważna sprawa w każdej firmie, że nie może być powierzona byle komu. Jakie wyjścia ma więc przedsiębiorca? Kto może zająć się prowadzeniem księgowości w jego firmie?


Częstym sposobem stosowanym głównie w małych firmach jest samodzielne zajmowanie się prowadzeniem księgowości przez właściciela. Być może jest to sposób na oszczędności jednak czy właściwy? Zajmujący się tym przedsiębiorca nie ma czasu, by maksymalnie skoncentrować się na zarządzaniu firmą. Może mieć to nie przyjemne konsekwencje, zwłaszcza w przypadku kiedy rachunkowość prowadzona jest w formie księgi rachunkowej, gdyż to zadanie wiąże się dużym zakresem obowiązków.


Kolejną osobą bądź osobami, które mogą prowadzić pełną księgowość w firmie są zatrudnieni księgowi. Jest to sposób by uniknąć obowiązku, jednak bardzo kosztowny. Przyjmowanie do pracy nowych osób wiąże się z wysokimi wydatkami na wynagrodzenia oraz odpowiednie wyposażenie miejsca pracy. Czy jest to dobry sposób? Raczej nie. Na takie rozwiązania pozwolić mogą sobie tylko większe przedsiębiorstwa.


Jaki jest więc najlepszy sposób na prowadzenie rachunkowości? Odpowiedź jest prosta – biuro rachunkowe. Osoby, które zdecydują się na taki wybór nie tylko nie będą musiały zajmować się tą dziedziną, lecz także zmniejszą koszty działalności. Korzystanie z oferty biura rachunkowego wiąże się tylko z opłatą za wykonanie usługi księgowej. Wybór biura rachunkowego jest więc najlepszym rozwiązaniem – skorzystaj z niego!

maj 15 2017 Obowiązkowe badanie księgowe

 

\u015brednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe\u0142ne etaty wyniesie co najmniej 50 os\u00f3b \r\n> suma aktyw\u00f3w bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczy r\u00f3wnowarto\u015bci 2 500 000 z\u0142otych \r\n> przychody netto ze sprzeda\u017cy produkt\u00f3w i towar\u00f3w oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekrocz\u0105 r\u00f3wnowarto\u015bci 5 000 000 z\u0142otych\r\n\r\nWykonywaniem bada\u0144 sprawozda\u0144 finansowych zajmuj\u0105 si\u0119 biegli rewidenci czyli inaczej audytorzy. Wykonywane przez nich zadanie nazywane jest fachowo audytem ksi\u0119gowy b\u0105d\u017a finansowym. Polega na przeprowadzaniu bada\u0144 i test\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 wykaza\u0107 rzetelno\u015b\u0107 oraz jasno\u015b\u0107 sporz\u0105dzonego dokumentu. S\u0142u\u017cy to nie tylko ochronie u\u017cytkownik\u00f3w tych informacji, ale r\u00f3wnie\u017c wychwyceniu b\u0142\u0119d\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na gorsze dzia\u0142anie jednostki.\r\n\r\nZ audytu ksi\u0119gowego korzystaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c przedsi\u0119biorstwa i organizacje nie zobowi\u0105zane do tego. Zainteresowanych takimi us\u0142ugami zapraszamy do skontaktowania si\u0119 z nasz\u0105 firm\u0105."}">Ustawa o rachunkowości stanowi, że obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają następujące jednostki, które spełnią 2 z poniższych warunków:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczy równowartości 2 500 000 złotych,
- przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczą równowartości 5 000 000 złotych.

Wykonywaniem badań sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci, czyli inaczej audytorzy. Wykonywane przez nich zadanie nazywane jest fachowo audytem księgowym bądź finansowym. Polega na przeprowadzaniu badań i testów, które mają wykazać rzetelność oraz jasność sporządzonego dokumentu. Służy to nie tylko ochronie użytkowników tych informacji, ale również wychwyceniu błędów, które mogą mieć wpływ na gorsze działanie jednostki.

Z audytu księgowego korzystają również przedsiębiorstwa i organizacje nie zobowiązane do tego. Zainteresowanych takimi usługami zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą.

maj 05 2017 Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej...

Spółka cywilna również zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Może prowadzić księgowość na dwa sposoby. Jeżeli nie przekroczy limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, może korzystać z uproszczonej rachunkowości. Natomiast od momentu przekroczenia limitu księgowego musi prowadzić księgowość w formie pełnej, czyli za pomocą księgi rachunkowej.


Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej w formie uproszczonej możliwe jest w jednej z trzech form. Należą do nich księga przychodów i rozchodów – dostępna dla wszystkich prowadzących spółkę cywilną i najczęściej wybierana, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa dostępna dla niektórych przedsiębiorców, spełniających dodatkowe warunki.


Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej w formie pełnej jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Częściej takie firmy przekształcają się w inne spółki, osiągając bardzo wysokie dochody. Jednak jeżeli zdarzy się przypadek, gdzie spółka cywilna będzie prowadzić pełną rachunkowość, zadaniem kierownika jednostki będzie założenie księgi rachunkowej i w niej ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Pod koniec roku obrachunkowego trzeba będzie wykonać sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym i KRS (nawet jeżeli spółka nie była tam rejestrowana).