Ostatnie Wpisy

Skrócenie terminów przedawnienia 19. stycznia 2018 07:25:00
linkologia.pl spis.pl

Wraz z nowelizacją Kodeksu cywilnego termin przedawnienia zostanie skrócony z 10 do 6 lat. Jest to odpowiedź rządu na nieuczciwe działania niektórych firm windykacyjnych, które wykorzystują nieświadomość ludzi wykupując za bezcen przedawnione roszczenia licząc, że podatnicy nie podniosą pod sądem zarządu przedawnienia. Sąd może to wziąć bowiem pod uwagę wyłącznie jeżeli dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywa i sam podniesie taki zarzut.

Po zmianach sąd analizując materiał dowodowy może samodzielnie stwierdzić, iż uległ on przedawnieniu, a wraz z tym oddalić powództwo. Co jednak ważne sąd będzie mógł kierować się interesami obu stron i jeżeli taka będzie słuszność będzie miał prawo do nieuwzględnienia terminu przedawnienia. 
Zmiany dotyczyć będą również egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego. Dotychczas banki zobowiązane były do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty, co uniemożliwiało dłużnikowi obronę. Zmiany sprawią, że kwota nie trafi na konto komornika wcześniej niż po upływie 7 dni. Przez czas ten osoba winna będzie mogła wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. 

PIT - udogodnienia dla najmniejszych 12. stycznia 2018 08:01:00
linkologia.pl spis.pl

2018 rok może być przełomowy dla najmniejszych podmiotów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono bowiem szereg zmian, które mają na celu ułatwić funkcjonowanie tych jednostek.

Przede wszystkim została podniesiona kwota wolna od podatku. Aktualnie kształtują się one następująco: 
-kwota wolna od podatku 1440 zł jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 8 000 zł,
-kwota wolna od podatku 1440 pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:
883 zł 98 gr x 5 000 zł - dla podstawy opodatkowania od 8 000 zł do kwoty 13 000 zł,
-kwota wolna 556,02 zł jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 13 000 zł i będzie mniejsza od 85.528 zł,
-kwota wolna 556,02 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru: 
556 zł 02 gr × 41 472 zł jeżeli podstawa opodatkowania jest wyższa od 85 528 zł ale niższa od kwoty 127.000 zł.

Co więcej, podatnicy którzy w 2018 jako formę opodatkowania wybrali po raz pierwszy podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będą posiadali obowiązku wysłania zgłoszenia o zaprowadzeniu PKPiR do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy nie będą musieli również wpłacać zaliczki na podatek dochodowy gdy będzie ona mniejsza niż 1 000 zł.

Upoważnienie 05. stycznia 2018 09:10:00
linkologia.pl spis.pl

Upoważnienie jest delegacją osoby do wykonania pewnych czynności w naszym imieniu. Pismo to pozwala upoważnić osoby trzecie do występowania przed różnego rodzaju urzędami i organami. 

Poprawnie skonstruowane upoważnienie powinno składać się z następujących elementów:
- miejscowość,
- data,
- adres korespondencyjny,
- tytuł UPOWAŻNIENIE,
- dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko, dane firmy, numer PESEL osoby, która upoważnia bądź numer dowodu osobistego,
- dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, nazwa i dane firmy, numer PESEL bądź numer dowodu osobistego,
- oświadczenie woli w określenie celu w jakim wystawiane jest upoważnienie,
- czytelny podpis osoby upoważniającej,
- pieczątka firmy. 

Upoważnienie różni się od pełnomocnictwa tym , że upoważnienie pozwala na wykonywanie określonych czynności powierzonych przez upoważniającego natomiast pełnomocnictwo pozwala na wyrażaniu woli przez osobę, której pełnomocnictwo jest udzielone.  

Kasy fiskalne - zmiany w 2018 roku 29. grudnia 2017 09:55:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Największą zmianą zaplanowaną na 2018 rok w odniesieniu do kas fiskalnych stanowi wprowadzenie kas fiskalnych online, co ma przyczynić się do bieżącego kontrolowania dokonywanej sprzedaży i eliminacji oszustw podatkowych. Pozwoli to także na elektroniczne archiwizowanie paragonów w pamięci kasy.

 W nadchodzącym roku wprowadzonych zostanie jednak jeszcze kilka innych zmian w tym zakresie:
1. Kasy fiskalne zostaną połączone z Centralnym Repozytorium Kas przy pomocy systemu teleinformatyczne.
2. Ulgi na zakup kasy fiskalnej zostanie podniesiona do 90% wartości netto, jednak z ograniczeniem do kwoty 1000 zł.
3. Ważność potwierdzenia kasy z kopią elektroniczną zostanie skrócona do 31.12.2022 roku natomiast w przypadku kopii papierowej do 31.12.2019 roku.
4. Wydłużony zostanie okres zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat.
5. Wystawianie faktur do paragonu będzie możliwe tylko gdy na paragonie zarejestrowanym ujęty zostanie numer identyfikacji podatnika na potrzeby podatki VAT.

Odwrotne obciążenie 15. grudnia 2017 08:50:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia się z podatku VAT ze sprzedawcy usługi lub towaru na nabywcę tego dobra. Procedura odwrotnego obciążenia stosowana jest do towarów i usług, które znajdują się na liście znajdującej się w załączniku do ustawy o podatku VAT.


Możliwość stosowania odwrotnego obciążenia występuje, gdy:
- sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
- nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
- transakcja zawierana pomiędzy podmiotami nie jest zwolniona z opodatkowania,
- wartość sprzedawanych towarów i usług nie przekracza 20 tys. złotych.


Stosowanie odwrotnego obciążenia zobowiązuje przedsiębiorcę do przygotowania informacji podsumowując, która obejmuje transakcje objęte odwrotnym obciążeniem. Informacja ta musi zawierać:
- dane podatnika składającego deklarację,
- dane podatnika, który nabywa towary lub usługi,
- łączną wartość sprzedanych towarów lub usług.


Informację podsumowującą wraz z deklaracją okresową należy złożyć do 25 dnia, kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Przeczytaj też ten wpis!