Ostatnie Wpisy

Obowiązkowe badanie księgowe 15. maja 2017 09:11:00
linkologia.pl spis.pl

 

Ustawa o rachunkowości stanowi, że obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają następujące jednostki, które spełnią 2 z poniższych warunków:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczy równowartości 2 500 000 złotych,
- przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczą równowartości 5 000 000 złotych.

Wykonywaniem badań sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci, czyli inaczej audytorzy. Wykonywane przez nich zadanie nazywane jest fachowo audytem księgowym bądź finansowym. Polega na przeprowadzaniu badań i testów, które mają wykazać rzetelność oraz jasność sporządzonego dokumentu. Służy to nie tylko ochronie użytkowników tych informacji, ale również wychwyceniu błędów, które mogą mieć wpływ na gorsze działanie jednostki.

Z audytu księgowego korzystają również przedsiębiorstwa i organizacje nie zobowiązane do tego. Zainteresowanych takimi usługami zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą.

linkologia.pl spis.pl

Spółka cywilna również zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Może prowadzić księgowość na dwa sposoby. Jeżeli nie przekroczy limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, może korzystać z uproszczonej rachunkowości. Natomiast od momentu przekroczenia limitu księgowego musi prowadzić księgowość w formie pełnej, czyli za pomocą księgi rachunkowej.


Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej w formie uproszczonej możliwe jest w jednej z trzech form. Należą do nich księga przychodów i rozchodów – dostępna dla wszystkich prowadzących spółkę cywilną i najczęściej wybierana, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa dostępna dla niektórych przedsiębiorców, spełniających dodatkowe warunki.


Prowadzenie księgowości w spółce cywilnej w formie pełnej jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Częściej takie firmy przekształcają się w inne spółki, osiągając bardzo wysokie dochody. Jednak jeżeli zdarzy się przypadek, gdzie spółka cywilna będzie prowadzić pełną rachunkowość, zadaniem kierownika jednostki będzie założenie księgi rachunkowej i w niej ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Pod koniec roku obrachunkowego trzeba będzie wykonać sprawozdanie finansowe, a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym i KRS (nawet jeżeli spółka nie była tam rejestrowana).

Remanent 24. kwietnia 2017 09:48:00
linkologia.pl spis.pl

Na pewno niejednokrotnie zdarzyło Ci się napotkać zamknięte drzwi sklepu, na których zawieszona była kartka z napisem “REMANENT”...


Zastanawiałeś się jednak czym tak naprawdę jest ten zabieg?


Remanent to proces związany bezpośrednio z handlem. Polega na dokładnym przeliczeniu ilości towaru, który rzeczywiście znajduje się na stanie przedsiębiorstwa, a następnie uzgodnieniu, czy ilość ta pokrywa się z wartościami zamieszczonymi na odpowiednich dokumentach, tj. fakturach, raportach kasowych oraz programie handlowo-magazynowym.


Jeżeli zabieg ten ukaże niezgodności pomiędzy tymi wartościami, wówczas należy je skorygować na podstawie odpowiednich przepisów prawnych oraz zasad zawartych w statucie przedsiębiorstwa. Czynności te muszą być przeprowadzone przynajmniej jeden raz w ciągu roku obrotowego. Najczęściej jest to jego ostatni dzień. Za wszelkie zaniedbania związane z remanentem odpowiada kierownik danej jednostki.


Pojęcie “remanent” bardzo często zamieniane jest słowem “inwentaryzacja”.

Zmiany w prowadzeniu KPiR 13. kwietnia 2017 11:18:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Do kwietnia 2016 roku przedsiębiorcy prowadzący księgowość w formie KPiR mieli obowiązek wydruku księgi, która była sporządzana w formie elektronicznej. Obowiązywało to także w przypadku biur rachunkowych, które prowadziły księgi przychodów i rozchodów. Jednak w wyniku wprowadzonych zmian, zniesiono ten obowiązek. W przepisach określono również, że podatkową księgę przychodów i rozchodów można przechowywać na informatycznych nośnikach danych.


Zmiany w zakresie prowadzenia KPiR obejmują aktualizację wzoru księgi. Wprowadzono bowiem dodatkową kolumnę (nr 16), służącą do ewidencji kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi. Do wzoru muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po wprowadzeniu zmian oraz prowadzący już wcześniej tą formę księgowości, od nowego roku podatkowego.


Zmiany w zasadach prowadzenia księgowości i rozliczenia podatków czekają również ryczałtowców!


Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na naszą stronę - wystarczy KLIKNĄĆ!

Prowadzisz KPiR - nie zapomnij o tym! 03. kwietnia 2017 11:44:00
linkologia.pl spis.pl

Prowadzenie KPiR jest najbardziej popularnym sposobem prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. Prowadząc księgowość w ten sposób nie można zapomnieć o kilku ważnych rzeczach. Oto krótkie przypomnienie...


Księgę należy otwierać każdorazowo na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego.


Jeżeli prowadziło się wcześniej księgowość w innej formie, należy pamiętać o złożeniu stosownego zawiadomienia do naczelnika Urzędu Skarbowego. Należy wykonać to w terminie do 20 dni od dnia jej założenia. Gdy księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, nie można zapomnieć o zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Skarbowego, w terminie do 7 dni od sporządzenia umowy z biurem rachunkowym. Prowadząc księgowość w formie KPiR nie można zapomnieć o prowadzeniu dodatkowych ewidencji: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji sprzedaży VAT lub ewidencji sprzedaży i zakupu VAT oraz ewidencji wynagrodzeń.

ziuta7777777 | praca-w-domu-przez-internet | angelofdarkness | martynka-so-sweet | karolcia-1 | Mailing