Ostatnie Wpisy

Storno 25. maja 2018 09:59:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Podczas ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych może zdarzyć się błąd. W tej sytuacji osoba zajmująca się ewidencją może skorzystać ze storna.


Storno zostało wprowadzone w celu możliwości poprawienia błędów księgowych bez konieczności skreśleń, co umożliwia zachowanie:

- czytelności zapisów,

- kolejności numeracji zapisów,

- całej historii dokonanych księgowań.


Storno określa się jako zapis anulujący błędną operację księgową. Wyróżniamy storno czarne oraz storno czerwone.


STORNO CZARNE

Storno czarne polega na dokonaniu zapisu korygującego wcześniejszy zapis księgowy, na tych samych kontach, jednak po odwrotnych stronach.

Poprawienie błędu stornem czarnym nie ma wpływu na wynik finansowy oraz na sumę bilansową, lecz powoduje zmianę w obrotach.


STORNO CZERWONE

Storno czerwone polega na dokonaniu zapisu na tych samych kontach oraz po tych samych stronach i w tej samej wartości, lecz ze znakiem “-”. Znaku tego nie pisze się dosłownie. Zapis księgowy powtarza się kolorem czerwonym lub bierze się go w ramkę.

Podczas zamknięcia konta kwota, która jest zapisana na czerwono lub znajduje się w ramce musi zostać odjęta.


Sprawozdanie finansowe 18. maja 2018 08:11:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe należy złożyć w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego oraz do właściwego sądu rejonowego. Uchylenie się od tego obowiązku podlega karze określonej w przepisach. Za złożenie sprawozdania finansowego w terminie odpowiedzialny jest kierownik jednostki, którym jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego


Celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji na temat obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wyników finansowych jakie osiąga dana jednostka. Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z :

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- rachunku zysków i strat,bilansu,

- zestawieniu zmian w kapitale własnym,

- rachunku przepływów pieniężnych,

- dodatkowych informacji oraz objaśnień.

Ewidencja czasu pracy 11. maja 2018 08:18:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ewidencjonowanie czasu pracy pracownika. Obowiązki te wynikają z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Jednak mimo to jej prowadzenie nie obowiązuje pracowników, którzy objęci są zadaniowym czasem pracy. Zwolnienie z prowadzenia ewidencji czasu pracy przysługuje również pracownikom, którzy są objęci ryczałtem za pracę nocną i godziny nadliczbowe oraz osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu przedsiębiorcy.

Mimo braku obowiązku dotyczącego prowadzenia ewidencji czasu pracy dla wcześniej wymienionych pracowników, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji nieobecności pracownika w pracy. Dotyczy to zarówno urlopów, jak i zwolnień lekarskich.

Karta z ewidencją czasu pracy może mieć dowolną formę, ponieważ w Kodeksie Pracy nie zostały określone żadne konkretne wytyczne. Warunkiem jest jednak to, że musi być ona prowadzona w sposób czytelny i ułatwiający uzyskanie informacji, które są niezbędne w sytuacji naliczania wysokości wynagrodzenia.

Z reguły przyjmuje się, że ewidencja czasu pracy powinna zawierać:

- datę,

- kolumnę z liczbą dni pracy,

- kolumnę z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy,

- kolumnę z miejscem na podpis pracownika,

- kolumnę z miejscem na podpis kierownika zmiany.

 

Do karty pracy można również dołączyć kolumnę służącą do ewidencjonowania godzin nadliczbowych oraz godzin pracy w porze nocnej.

Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie 04. maja 2018 11:59:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Wielu podatników nie dopełniło obowiązku związanego z terminowym złożeniem deklaracji podatkowej za rok 2017. Termin upłynął 30 kwietnia. Jaka kara przewidywana jest dla tych, którzy nie złożyli deklaracji PIT?

Coraz popularniejszą formą rozliczenia z fiskusem jest złożenie elektronicznej deklaracji podatkowej, czyli za pośrednictwem Internetu. W 2018 roku padł rekord złożonych w ten sposób rozliczeń.


Podatnicy uchylający się od wypełniania obowiązków podatkowych narażają się na karę grzywny lub pozbawienie wolności.


Kara za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej może wynieść nawet 42 000 złotych.


Porada dla tych, którzy nie dokonali rozliczenia na czas

Pierwszym krokiem jest złożenie „czynnego żalu”, czyli informacji o tym, dlaczego PIT nie został złożony na czas.


Księgowość kreatywna 24. kwietnia 2018 10:09:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Pojęcie kreatywnej księgowości bardzo często jest używana w negatywnym znaczeniu, aczkolwiek sama w sobie „kreatywna księgowość” jest zgodna z przepisami prawa i tym samym bardzo korzystna dla przedsiębiorstw.


W książce napisanej przez Piotra Guta, kreatywna księgowość polega na prowadzeniu rejestracji, ewidencji, a także przetwarzaniu oraz prezentowaniu zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów oraz prawidłowo interpretowanych zasad rachunkowości w taki sposób, który w tych przepisach nie został bezpośrednio wskazany, a z kolei który jest wynikiem pomysłowego, twórczego oraz niestandardowego ich zastosowania.


Pojęcie księgowości kreatywnej jest pojęciem przeciwnym do księgowości agresywnej, która to już nie jest zgodna z prawem, gdyż wiążę się z podejmowaniem działań mających na celu wprowadzenie w błąd odbiorców poprzez przekazanie im informacji manipulującymi danymi finansowymi.


Do celów kreatywnej księgowości możemy zaliczyć:

- zmniejszenie strat lub zwiększenie zysku,

- ukrycie ryzyka finansowego,

- umożliwienie pozyskania kapitału, który w inny sposób byłby niedostępny,

- manipulacje wskaźnikami wykorzystywanymi do analizy finansowej,

- argumentację odnośnie swojej wiarygodności.