Ostatnie Wpisy

Rozszerzenie zachęty inwestycyjnej na całą Polskę 13. września 2017 06:44:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Na ubiegłotygodniowym forum ekonomicznym podjęto decyzję o rozszerzeniu zachęty inwestycyjne na obszar całej Polski, a nie jedynie na terenach, które są objęte specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Na forum przedstawiono plany zwiększenia wartości nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 do ponad 117 mld złotych oraz utworzenia ponad 158 tysięcy miejsc pracy. Już niebawem preferencje
podatkowe będą uzależnione od trzech kryteriów: lokalizacji, charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy, dzięki czemu uruchomiony zostanie potencjał małych i średnich firm, które ze względów biurokratycznych do tej pory nie inwestowały w specjalne strefy ekonomiczne. Już wkrótce wyznaczone mają zostać nowe tereny inwestycyjne, które nie będą włączone do strefy, ale które będą objęte przywilejami strefowymi, takimi jak chociażby niższe podatki. Jak twierdzi wiceminister rozwoju wyjaśnił, że celem proponowanych zmian jest stopniowe uruchamianie potencjału małych i średnich firm, które posiadają kapitał ale go nie inwestują.

Przedstawiciel podatkowy 06. września 2017 09:05:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Przedstawiciel podatkowy zajmuje się głównie czynnościami związanymi z rozliczeniem podatku. Funkcję tę może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone poniżej kryteria:

  • posiadać siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,

  • być zarejestrowanym jako płatnik vat,

  • posiadać uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegać z płatnościami podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

  • przez ostatnie 24 miesiące nie być skazanym za popełnienie przestępstw skarbowych.


Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako płatnik VAT, jednak nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca wykonywania działalności na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Umowy terminowe - ograniczenia 30. sierpnia 2017 08:48:00
linkologia.pl spis.pl

Po więcej informacji o księgowości zapraszamy na nasza stronę główną!

Zawieranie umów terminowych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem uległo sporym ograniczeniom. Domagały się tego przede wszystkim związki zawodowe. Aktualnie łączna liczba tego typu umów zawartych między tymi stronami nie może przekroczyć trzech. Nie mogą być również podpisywane na zbyt długi okres czasu, bez względu na ich ilość czas ich zawarcia nie może przekroczyć 33 miesięcy. 


Co stanie się gdy przedsiębiorca będzie próbował zawrzeć czwartą umowę terminową? Wówczas zostanie ona przekształcona w umowę na czas nieokreślony, której maksymalny czas trwania będzie wynosił 3 miesiące.

Oczywiście będą występować także wyjątki. Podpisać umowę na czas określony w konkretnych sytuacjach np. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika i zatrudnienia jego zastępcy, wykonywania pracy sezonowej bądź dorywczej.

Zasady wypowiedzenia również uległy zmianie. Jego długość będzie zależała od długości zatrudnienia. Jeśli pracownik był zatrudniony na okres krótszy niż pół roku to wypowiedzenie należy wręczyć nie później niż 2 tygodnie przed ustaniem współpracy. Gdy okres dotyczy okresy od 6 miesięcy do trzech lat wypowiedzenie będzie trwało miesiąc, a powyżej trzech lat 3 miesiące.   
  
Gdy przedłuża się kontrola skarbowa… 23. sierpnia 2017 09:34:00
linkologia.pl spis.pl

Kontrola podatkowa stanowi podstawową formę sprawdzania prawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Może być przeprowadzona wobec każdego podmiotu, który jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a jak wiadomo podatki płacić muszą wszyscy.

Organy podatkowe powinny działać szybko i wnikliwie. Zgodnie z przepisami kontrola skarbowa powinna trwać nie więcej niż trzy miesiące. Co jednak gdy procedura się przedłuża?
Należy zdać sobie sprawę, że może tak się stać wyłącznie jeżeli kontrolowanemu zostaną przekazane stosowne przyczyny ich przedłużenia wraz z nowym terminem jej zakończenia. w razie niedopełnienia tego obowiązku dokumenty dostarczone poza wyznaczonym czasem kontroli nie będą traktowane jako dowody. Przepisy odnośnie terminu zakończenia kontroli nie mają zastosowania jeżeli jest ona wykonywana na podstawie przepisów unijnych bądź ratyfikowanej umowy międzynarodowej.
Nie ma także żadnych przepisów, które określałyby czas pomiędzy poszczególnymi kontrolami. Tak więc może ona nastąpić niemal w każdym momencie.


Wniosek o interpretację podatkową 16. sierpnia 2017 08:31:00
linkologia.pl spis.pl

Interpretację wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek podatnika, jest to tak zwana interpretacja indywidualna. 

 
Wniosek taki może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wnioskodawca składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.   

Krajowa Informacja Skarbowa w przeciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku ma obowiązek wydać interpretację. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z jej treścią wówczas może złożyć skargę w przeciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. W przeciągu kolejnych 30 dni może zmienić interpretację, jeżeli nie zrobi tego w tym terminie wówczas uznaje się że stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.  

22-psoty | sanpol-lazienki-poznan | joasia-myszka | lozkagx2 | eve-1 | Mailing