Kategoria: Doradztwo finansowe

Akredytywa 17. kwietnia 2018 09:05:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Akredytywa to jedna z form bezgotówkowego rozliczenia. Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku, którego klientem jest kupujący do wypłacenia sprzedającemu określonej kwoty pieniężnej w określonym terminie i zgodnie z pozostałymi warunkami akredytywy.


Akredytywa może być stosowana zarówno w rozliczeniach krajowych jak i zagranicznych. Najczęściej wykorzystuje się tę formę płatności przy transakcjach podwyższonego ryzyka np. w przypadku ograniczonego zaufania do kontrahenta.


Strony akredytywy:

- zleceniodawca akredytywy - kupujący lub importer,

- beneficjent akredytywy - sprzedający lub eksporter,

- bank zleceniodawcy - otwierający akredytywę,

- bank beneficjenta - informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy.


Rozliczanie się w oparciu o akredytywę jest korzystne zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. Sprzedający ponosi minimalne ryzyko handlowe wynikające z transakcji, natomiast kupujący ponosi minimalne ryzyko związane z jakością i transportem towaru.Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!


Ewidencja wyposażenia 03. kwietnia 2018 16:10:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Zgodnie z definicją znajdująca się w Rozporzadzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać poniższe informacje:

- numer wpisu,

- data nabycia wyposażenia,

- numer faktury lub rachunku,

- nazwa wyposażenia,

- cena zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia,

- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,

- data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny wyposażenia,

- przyczyna likwidacji wyposażenia.

Ewidencji wyposażenia podlegają przedmioty uznawane za wyposażenie np. sprzęt biurowy, których wartość przekracza 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi maksymalnie rok. Przedmioty, których koszt nabycia nie przekracza kwoty 1500 złotych nie muszą być ewidencjonowane. Ewidencji zakupionego wyposażenia należy dokonać najpóźniej w miesiącu oddania tego przedmiotu do użytkowania.


Zalety i wady pełnej księgowości. 23. marca 2018 12:21:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Księgowość pełna - to forma księgowania operacji gospodarczych, przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzących szeroką działalność gospodarczą oraz generujących wysoki zysk. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych , gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie. 


Zalety:

-bieżąca kontrola finansowa firmy, 

-ewidencja każdego przychodu oraz rozchodu, 

-świadomość o stanie majątkowym przedsiębiorstwa, 

-bieżące dokumentowanie zdarzeń finansowych pozwala na poprawienie    efektywności firmy.

 

Wady:

-konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej osoby bądź rozpoczęcia  współpracy z biurem rachunkowym, 

-wyższe koszty prowadzenia księgowości

-skomplikowana ewidencja w Księgach Rachunkowych, 

-konieczność znajomości aktualnych przepisów.

Jednolity Plik Kontrolny - co warto wiedzieć? 09. marca 2018 08:37:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje część podmiotów od 1 lipca 2016 roku. Został on wprowadzony art 193a ordynacji podatkowej. Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie przedsiębiorcom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Pozwala to na skrócenie czasu wykonywanych czynności kontrolnych oraz zmniejszenie ich uciążliwości.


Korzyści z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:

- dostęp do danych, dzięki czemu możliwa jest szybka analiza,

- kontrola podatkowa przeprowadzana jest szybciej,

- brak konieczności posiadania papierowych wydruków,

- automatyzacja.


W skład struktur JPK należą:

- ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,

- księgi rachunkowe - JPK_KR,

- wyciąg bankowy - JPK_WB,

- magazyn - JPK_MAG,

- faktura VAT - JPK_FA,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,

- ewidencja przychodów - JPK_EWP.


Każda ze struktur JPK składa się z trzech sekcji:

- sekcja nagłówkowa - w niej znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym,

- sekcja merytoryczna - w niej znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,

- sekcja kontrolna - w niej zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

Akta pracownicze od 2019 roku 02. marca 2018 10:38:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Obecnie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania jej przez okres 50 lat w formie papierowej. Pracodawców czekają zmiany w tej kwestii, które mają wejść w życie w 2019 roku.

 

Już od 1 stycznia 2019 roku dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywana przez okres 10 lat. Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorcy będzie możliwość przechowywania tych dokumentów w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi zadanie. Przedsiębiorca aby móc korzystać z krótszego okresu przechowywania akt musi przesłać określone informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak by w pełni chronić pracowników.

 

W przypadku pracowników zatrudnionych do 31.12.2018 roku konieczne będzie przesłanie do ZUS raportu informacyjnego zawierającego informacje potrzebne do wyliczenia renty lub emerytury. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 roku pracodawca będzie musiał przekazywać do ZUS bieżących raportów imiennych pracowników.