Kategoria: Doradztwo finansowe

Rozszerzenie zachęty inwestycyjnej na całą Polskę 13. września 2017 06:44:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Na ubiegłotygodniowym forum ekonomicznym podjęto decyzję o rozszerzeniu zachęty inwestycyjne na obszar całej Polski, a nie jedynie na terenach, które są objęte specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Na forum przedstawiono plany zwiększenia wartości nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 do ponad 117 mld złotych oraz utworzenia ponad 158 tysięcy miejsc pracy. Już niebawem preferencje
podatkowe będą uzależnione od trzech kryteriów: lokalizacji, charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy, dzięki czemu uruchomiony zostanie potencjał małych i średnich firm, które ze względów biurokratycznych do tej pory nie inwestowały w specjalne strefy ekonomiczne. Już wkrótce wyznaczone mają zostać nowe tereny inwestycyjne, które nie będą włączone do strefy, ale które będą objęte przywilejami strefowymi, takimi jak chociażby niższe podatki. Jak twierdzi wiceminister rozwoju wyjaśnił, że celem proponowanych zmian jest stopniowe uruchamianie potencjału małych i średnich firm, które posiadają kapitał ale go nie inwestują.

Przedstawiciel podatkowy 06. września 2017 09:05:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Przedstawiciel podatkowy zajmuje się głównie czynnościami związanymi z rozliczeniem podatku. Funkcję tę może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone poniżej kryteria:

  • posiadać siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,

  • być zarejestrowanym jako płatnik vat,

  • posiadać uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegać z płatnościami podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

  • przez ostatnie 24 miesiące nie być skazanym za popełnienie przestępstw skarbowych.


Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako płatnik VAT, jednak nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca wykonywania działalności na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Rozliczenie PIT online 08. sierpnia 2017 06:28:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Rozliczenie PIT-u online nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale również uniknąć wielu błędów. W licznych przypadkach pozwala też przyspieszyć zwrot podatku.

Wiele osób obawia się jednak, iż mimo wysłania swojej deklaracji ta nie trafi do urzędu, a oni nie będą tego świadomi. Spokojnie, takie ryzyko nie istnieje o ile ma się odpowiednią wiedzę. Wysyłając rozliczenie PIT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego urząd w odpowiedzi odsyła wiadomość zwrotną czyli UPO. 

UPO to urzędowe potwierdzenie odbioru. Data jego otrzymania stanowi moment złożenia deklaracji. Potwierdzenie to warto przechowywać gdyż może okazać się przydatne podczas kontroli skarbowej. Czas jego magazynowania powinien być nie krótszy niż 5 lat, gdyż dopiero po tym okresie dochodzi do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

UPO zazwyczaj dociera do odbiorcy w zaledwie kilka minut od momentu złożenia deklaracji. Co ważne UPO otrzyma wyłącznie podatnik, który przeszedł pozytywnie weryfikację.

Bezpłatny posiłek w delegacji - odliczenie diety 01. sierpnia 2017 07:41:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Na naszej stronie głónej znajdziesz wiele ciekawych informacji dotyczących księgowości dla firm!


Podczas podróży służbowej pracownikowi przysługują odpowiednie diety w proporcji:

- śniadanie - 25% diety,
- obiad - 50% diety,
- kolacja - 25% diety.

Pracodawca od diety może odliczyć odpowiednią część, jeżeli zapewnił pracownikowi bezpłatne wyżywienie. Taką sytuacją może być np. nocleg w hotelu, w którego cenę wliczone jest śniadanie, wykupienie przelotu w klasie business, w której serwowany jest posiłek, zorganizowanie kolacji biznesowej, w której musi uczestniczyć delegowany pracownik.

Co jednak gdy za kolację z kontrahentem zapłaci strona przeciwna? Czy w takim momencie dieta jest odliczana?
Jeżeli dane spotkanie dotyczyło realizacji zadań służbowych wówczas należy uznać, iż posiłek został mu zapewniony, a więc należy go odliczyć od diety. 
wielu pracowników nie przyznaje się jednakże do takowych sytuacji, co jest postępowaniem niewłaściwym. W razie jego wykrycia pracownik poniesie z tego tytułu konsekwencje.   
linkologia.pl spis.pl

Sprawozdanie finansowe służy przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych i objaśnień.

Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. 
Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są spółki prowadzące pełne księgi rachunkowe. Obowiązek ten z kolei w konkretnej firmie ma dopełnić kierownik. Kolejno niezbędne jest go zatwierdzenie, czym zajmuje się organ zatwierdzający, czyli organ założycielski lub właściciel (w przypadku spółek jednoosobowych). 

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Następnie organy zatwierdzające mają kolejne 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdania. Należy je złożyć w urzędzie skarbowym w przeciągu 10 dni w przypadku spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do 30 kwietnia w przypadku spółek osobowych prowadzących pełne księgi. 
W sądzie rejestrowym niezależnie od rodzaju spółki muszą być złożone do 15 dni.

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego to wykroczenie skarbowe. W takim przypadku należy złożyć je jak najszybciej wraz z oświadczeniem o popełnieniu wykroczenia. “Procedura czynnego żalu” może pozwolić jednostce ominąć kary za nieterminowe złożenie deklaracji.  

aparatka2 | robert-rob | naukajazdywroclaw6 | tesknie | best-and-friends | Mailing