Kategoria: Doradztwo finansowe

Koniec z deklaracjami podatkowymi VAT 10. listopada 2017 07:47:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Ministerstwo Finansów planuje likwidacje odrębnych deklaracji VAT oraz zastąpienie ich składania w formie odrębnego dokumentu zmodyfikowanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać nakaz prowadzenia i wysyłania elektronicznej ewidencji VAT przez wszystkich podatników oraz składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Zastąpienie tych obowiązków jednym znacznie ułatwi wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

 

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o VAT. Istotne jest, aby przedsiębiorcy mieli czas na przystosowanie się do planowanych zmian.


Oszustwo podatkowe 02. listopada 2017 10:43:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Oszustwo podatkowe to nie tylko każdorazowe wprowadzenie w błąd lub zatajenie informacji dotyczących wysokości podatku, ale także próbę dokonania tych czynności. Oszustwo podatkowe jest przestępstwem zaliczanym do katalogu przestępstw gospodarczych.


Celem oszustwa podatkowego jest uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. Legalnym sposobem zmniejszenia wysokości opodatkowania jest optymalizacja podatkowa.


Osoba, która dopuści się popełnienia oszustwa podatkowego podlega karze grzywny, której wysokość określona jest w Kodeksie Karnym Skarbowym, a także odpowiada za oszustwo zgodnie z przepisami tego kodeksu.


Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym oszustwem podatkowym jest:

- uchylenie się od opodatkowania,

- wyłudzenie zwrotu podatku,

- uporczywe niewpłacanie podatku,

- podanie nieprawdy w oświadczeniu lub deklaracji,

- zatajenie prawdy w oświadczeniu lub deklaracji.


 

Uchylanie się od podatków 25. października 2017 08:18:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Uchylanie się od podatków to termin określający nielegalne działania jednostek, przedsiębiorstw i innych podmiotów mających na celu zmniejszenie ich zobowiązań podatkowych.

Głównie podejmowane działania opierają się na nieuczciwych deklaracjach podatników co do uzyskanych przychodów, czy zysków.


Do sposobów uchylania się od podatków możemy zaliczyć:

 • uzyskiwanie dochodów z niezarejestrowanych, często zabronionych przez prawo działalności

 • unikanie uiszczania opłat celnych

 • przemyt

 • uchylanie się od podatku VAT przez producentów poprzez zmniejszanie fakturowanej ilości sprzedanych towarów

 • rejestrowanie firm w rajach podatkowych


Warto pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju pomijanie płacenia obowiązkowych podatków jest pewnego rodzaju okradaniem kraju. Wywiązywanie się z wypełniania obowiązków podatkowych pozwala bezpiecznie prowadzić biznes.


Funkcje podatków 18. października 2017 08:33:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Podatki są wykorzystywane na realizację zadań publicznych.


Funkcje podatków:

 • Fiskalna → podatek pełni bardzo ważną rolę jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych. To najstarsza funkcja podatkowa.

 • Regulacyjna → jej celem jest kształtowanie dochodu i majątku będących w dyspozycji podatników. Podatki pozwalają na redystrybucję dochodu i majątku narodowego między podatnikami a związkami publicznoprawnymi, jakimi są państwo i organy samorządu terytorialnego.

 • Stymulacyjna → oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju.

 • Informacyjna → jej zadaniem jest dostarczanie informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych.  


Zgodnie z polskim prawem podatki muszą posiadać 4 cechy:

 • nieodpłatność;

 • przymusowość;

 • powszechność;

 • bezzwrotność.

Różnice kursowe 11. października 2017 08:49:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Różnice kursowe powstają przy płaceniu za towar lub usługi w obcej walucie w wyniku różnic między wartością faktury a rzeczywistą wartością zapłaty po przewalutowaniu. Mamy do czynienia z nimi kiedy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w obcej walucie po przeliczeniu na złotówki jest wyższa lub niższa od wartości kosztu przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Co ważne, różnice te przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej.

Przewalutowania na złotówki dokonuje się na podstawie średniego kursy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawiania faktury. Różnice kursowe powstają zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy a różnice mogą by dodatnie lub ujemne.

W przypadku sprzedawcy, jeśli po przeliczeniu różnic kursowych od wartości sprzedaży uzyskuje się różnicę dodatnią można ją zaliczyć do pozostałych przychodów w firmie a gdy ujemną to do kosztów uzyskania przychodów (wyliczamy biorąc pod uwagę datę wystawienia faktury oraz datę dokonania płatności).

Jeśli chodzi natomiast o różnicę po stronie zakupów różnicę wylicza się przeliczając wartość zakupów zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego wystawianie faktury z dnia księgowania zapłaty na koncie bankowym. Jeżeli wynik jest dodatni to różnica stanowi pozostały przychód, jeśli ujemny to jest ona wliczana do kosztów uzyskania przychodów.

Warto pamiętać o różnicach kursowych księgując daną operację gospodarczą i mieć na uwadze, że tylko nieliczne systemy księgowe automatycznie wliczają różnice kursowe.

czeresnie | katze | naklejki-na-lodowke | fanfan | roksana | Mailing