Archiwum - marca 2018

Zalety i wady pełnej księgowości. 23. marca 2018 12:21:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Księgowość pełna - to forma księgowania operacji gospodarczych, przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzących szeroką działalność gospodarczą oraz generujących wysoki zysk. Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych , gdzie ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie. 


Zalety:

-bieżąca kontrola finansowa firmy, 

-ewidencja każdego przychodu oraz rozchodu, 

-świadomość o stanie majątkowym przedsiębiorstwa, 

-bieżące dokumentowanie zdarzeń finansowych pozwala na poprawienie    efektywności firmy.

 

Wady:

-konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej osoby bądź rozpoczęcia  współpracy z biurem rachunkowym, 

-wyższe koszty prowadzenia księgowości

-skomplikowana ewidencja w Księgach Rachunkowych, 

-konieczność znajomości aktualnych przepisów.

Definicja dowodów księgowych 16. marca 2018 08:22:00
linkologia.pl spis.pl

Osoby rozliczające się na zasadach pełnej księgowości są zobowiązane do ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Dowody księgowe są dokumentami, na podstawie których dokonuje się zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych. Przepisy te są regulowane w Ustawie o rachunkowości. Tym sposobem zapisy te muszą być rzetelne, kompletne, a przede wszystkim wolne od błędów.


W dowodzie księgowych musi znaleźć się:

- rodzaj dowodu wraz z jego dowodem identyfikacyjnym,

- określenie stron, które dokonują operacji gospodarczych,

- dokładny opis operacji gospodarczej,

- datę dokonania operacji gospodarczej,

- datę wystawienia dowodu księgowego,

- podpis osoby wystawiającej dowód,

- podpis osoby, która przyjmuje dany składnik aktywów,

- dekretację dowodu, a także podpis osoby odpowiedzialnej za to zadanie.Wyróżniamy następujące rodzaje dowodów księgowych:

- dowody zewnętrzne własne, które są przekazywane kontrahentowi,

- dowody zewnętrzne obce, które są otrzymywane od kontrahentów,

- dowody wewnętrzne, które wiążą się z operacjami zachodzącymi w firmie,

- dowody zbiorcze, które łączą kilka dowodów źródłowych w jeden,

- dowody zastępcze, które się wystawia do momentu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,

- dowody rozliczeniowe, które ujmują dokonane w przeszłości zapisy wg nowych zasad klasyfikacyjnych,

- dowody korygujące, które są korektą wcześniejszych zapisów.

Jednolity Plik Kontrolny - co warto wiedzieć? 09. marca 2018 08:37:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje część podmiotów od 1 lipca 2016 roku. Został on wprowadzony art 193a ordynacji podatkowej. Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie przedsiębiorcom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Pozwala to na skrócenie czasu wykonywanych czynności kontrolnych oraz zmniejszenie ich uciążliwości.


Korzyści z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:

- dostęp do danych, dzięki czemu możliwa jest szybka analiza,

- kontrola podatkowa przeprowadzana jest szybciej,

- brak konieczności posiadania papierowych wydruków,

- automatyzacja.


W skład struktur JPK należą:

- ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,

- księgi rachunkowe - JPK_KR,

- wyciąg bankowy - JPK_WB,

- magazyn - JPK_MAG,

- faktura VAT - JPK_FA,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,

- ewidencja przychodów - JPK_EWP.


Każda ze struktur JPK składa się z trzech sekcji:

- sekcja nagłówkowa - w niej znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym,

- sekcja merytoryczna - w niej znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,

- sekcja kontrolna - w niej zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

Akta pracownicze od 2019 roku 02. marca 2018 10:38:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Obecnie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania jej przez okres 50 lat w formie papierowej. Pracodawców czekają zmiany w tej kwestii, które mają wejść w życie w 2019 roku.

 

Już od 1 stycznia 2019 roku dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywana przez okres 10 lat. Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorcy będzie możliwość przechowywania tych dokumentów w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi zadanie. Przedsiębiorca aby móc korzystać z krótszego okresu przechowywania akt musi przesłać określone informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak by w pełni chronić pracowników.

 

W przypadku pracowników zatrudnionych do 31.12.2018 roku konieczne będzie przesłanie do ZUS raportu informacyjnego zawierającego informacje potrzebne do wyliczenia renty lub emerytury. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 roku pracodawca będzie musiał przekazywać do ZUS bieżących raportów imiennych pracowników.