Archiwum - września 2017

Rozszerzenie zachęty inwestycyjnej na całą Polskę 13. września 2017 06:44:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Na ubiegłotygodniowym forum ekonomicznym podjęto decyzję o rozszerzeniu zachęty inwestycyjne na obszar całej Polski, a nie jedynie na terenach, które są objęte specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Na forum przedstawiono plany zwiększenia wartości nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 do ponad 117 mld złotych oraz utworzenia ponad 158 tysięcy miejsc pracy. Już niebawem preferencje
podatkowe będą uzależnione od trzech kryteriów: lokalizacji, charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy, dzięki czemu uruchomiony zostanie potencjał małych i średnich firm, które ze względów biurokratycznych do tej pory nie inwestowały w specjalne strefy ekonomiczne. Już wkrótce wyznaczone mają zostać nowe tereny inwestycyjne, które nie będą włączone do strefy, ale które będą objęte przywilejami strefowymi, takimi jak chociażby niższe podatki. Jak twierdzi wiceminister rozwoju wyjaśnił, że celem proponowanych zmian jest stopniowe uruchamianie potencjału małych i średnich firm, które posiadają kapitał ale go nie inwestują.

Przedstawiciel podatkowy 06. września 2017 09:05:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Przedstawiciel podatkowy zajmuje się głównie czynnościami związanymi z rozliczeniem podatku. Funkcję tę może pełnić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednak musi spełniać określone poniżej kryteria:

  • posiadać siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,

  • być zarejestrowanym jako płatnik vat,

  • posiadać uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegać z płatnościami podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

  • przez ostatnie 24 miesiące nie być skazanym za popełnienie przestępstw skarbowych.


Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako płatnik VAT, jednak nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca wykonywania działalności na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


aparatka2 | robert-rob | naukajazdywroclaw6 | tesknie | best-and-friends | Mailing