Archiwum - lipca 2015

Poznaj różnice między kredytem a pożyczką! 28. lipca 2015 09:11:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

Kredyt, a pożyczka dla niektórych to jedno i to samo. Pieniądze to, pieniądze. Jednak są to dwa odmienne tłumaczenia. Postaram się przedstawić kilka istotnych różnic:


Kredyt:

 

* udzielany jest TYLKO i wyłącznie przez BANK,

* umowa w każdym wypadku musi zostać sporządzona w dwóch identycznych wnioskach w formie pisemnej,

* udzielany jest na podstawie Prawa Bankowego,

* kredytodawca zobowiązany jest działać według prawa bankowego,

* zawsze ubezpieczony (Bankowy Fundusz Ubezpieczeniowy)

* posiada oprocentowanie,

* aby został przyznany, w umowie zawarty musi zostać konkretny cel na jaki zostanie przekazany.


Pożyczka:


* udzielana może być przez każdą osobę, nawet przez zwykłą osobę fizyczną,

* umowa nie musi zostać zawarta na piśmie, jednakże przepisy prawne mówią, że kwota pożyczki przekraczająca 500 zł wymaga sporządzenia umowy pisemnej,

* pożyczkodawca nie działa na podstawie Prawa Bankowego, tylko na podstawie Prawa Cywilnego,

* nie jest ubezpieczona,

* może, ale zwykle nie podlega oprocentowaniu,

nie wymaga przedstawienia dokładnego celu na jaki zostanie przekazana.

 

Oto kilka istotnych różnic między kredytem, a pożyczką. Warto zwrócić na nie uwagę.

Nowy limit na pełną księgowość. 21. lipca 2015 18:13:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

W związku z często zmieniającymi się kursami walut euro, w 2015 roku wyliczony zostanie nowy limit umożliwiający prowadzenie uproszczonej księgowości.

 

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości są wszystkie podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną bez względu na wynik finansowy, dodatkowo obowiązkiem korzystania z Ksiąg rachunkowych objęte są wszystkie inne jednostki, u których w trakcie roku obrotowego przekroczony został limit, czyli 1 200 000 EURO, po przeliczeniu na walutę krajową (PLN).

 

Przeliczenie limitu na polską walutę odbywa się według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Tak, więc dla roku 2015 średni kurs wynosi 4,1755 zł. Po przemnożeniu kwoty 1 200 000 EURO przez 4.1755 zł, otrzymujemy kwotę: 5 010 600 zł. W 2014 roku limit pełnej księgowości wynosił 5 059 560 zł był on większy o 48 960 zł.

 

Przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę na tę zmianę i dostosować się do aktualnych zasad i na bieżąco kontrolować sytuację finansową jednostki.

Indywidualna stawka amortyzacji? Jakie środki trwałe! 07. lipca 2015 12:40:00 Doradztwo finansowe
linkologia.pl spis.pl

W czasie rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorcy bardzo często korzystają z indywidualnego ustalenia stawki amortyzacji swoich środków trwałych, gdyż chcą zwiększyć koszty uzyskania przychodów, tym samym powodując zmieniejszenie podstawy wymiaru na podatek dochodowy.

 

Jak mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych można zastosować indywidualną stawkę tylko, gdy:

 

* amortyzowane środkie trwałe należą do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,

 

* są środkami trasportu,

 

* są budynkami niemieszkalnymi, u których poprzednia stawka amortyzacyjna wynosiła 2,5%,

 

* są budynkami trwale związanymi z gruntem budynków handlowo – usługowych,

 

* są kioskami towarowymi o kabaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych.

 

 

Szczegółowy opis dotyczący wymienionych środków trwałych znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22 j ust. 2 – 3 oraz art. 16 j ust. 2 – 3 w przypadku osób prawnych.

 

Ustawa dla osób fizycznych mówi również, że tej metodzie podlegają środki trwałe amortyzowane metodą liniową ze stawkami liczonymi w terminie rocznym udokumentowanymi za pomocą wykazu stawek.